Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa anestezjologicznego ma na celu przygotowanie pielęgniarki do:

  • pełnienia funkcji zawodowych pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki;
  • wykonywania podstawowych zadań związanych ze znieczuleniem dorosłych, dzieci i noworodków;
  • objęcia opieką chorego leczonego na oddziale intensywnej terapii;
  • podawania leków stosowanych w anestezjologii i intensywnej terapii;
  • zapobiegania zakażeniom szpitalnym na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.

Blog ogólnozawodowy

Moduł

Lp.

Moduły obowiązkowe

Liczba godzin

I

Elementy psychologii

15

II

Elementy socjologii

15

III

Elementy etyki i prawa

15

IV

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

15

V

Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia

15

VI

Organizacja pracy pielęgniarskiej

15

VII

Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych

15

VIII

Postępowanie w stanach zagrożenia życia

15

IX

Leczenie krwią

15

Łączna liczba godzin

135

 

Blok specjalistyczny

Lp.

MODUŁ

Teoria

(liczba godzin)

STAŻ

Łączna liczba godzin

Placówka

Liczba godzin

I

Anestezjologia
i pielęgniarstwo anestezjologicznie

45

blok operacyjny wieloprofilowy dorosłych

70

185

blok operacyjny wieloprofilowy dzieci

35

blok operacyjny położniczo-ginekologiczny

35

II

Intensywna terapia
i pielęgniarstwo
w intensywnej opiece

60

oddział intensywnej opieki dorosłych

70

165

oddział intensywnej opieki dzieci

35

III

Farmakoterapia
w anestezjologii
i intensywnej terapii

30

30

IV

Zakażenia szpitalne
w anestezjologii
i intensywnej terapii

15

15

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN

150

245

395

 

Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu (oryginał + kserokopia);
– zaświadczenie potwierdzające min. roczny staż pracy w zawodzie;
– numer NIP;
– dowód osobisty.