Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu opieki paliatywnej pielęgniarka powinna umieć:

 • omówić struktury organizacyjne opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce;
 • stosować standardy opieki paliatywno-hospicyjnej;
 • pielęgnować pacjenta z przewlekłą (postępującą) chorobą;
 • sprawować opiekę nad dzieckiem z zaawansowaną (postępującą) chorobą;
 • rozpoznawać i łagodzić objawy somatyczne u pacjentów z zaawansowaną (postępującą) chorobą;
 • inicjować działania zmierzające do podnoszenia jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną;
 • podejmować decyzje etyczne w opiece paliatywnej;
 • udzielać porad w zakresie świadczeń opieki społecznej;
 • określić miejsce i zadania pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym;
 • scharakteryzować wybrane formy opieki komplementarnej;
 • ocenić korzyści płynące ze stosowania form opieki komplementarnej w opiece paliatywnej.

Blok ogólnozawodowy -135 godz.

Blok specjalistyczny- 370 godz.

PLAN NAUCZANIA BLOK SPECJALISTYCZNY

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

Placówka

Liczba

godzin

I Założenia i podstawy opieki paliatywnej

45

45

II

Praktyka pielęgniarska
w opiece paliatywnej

90

oddział intensywnej opieki medycznej

35

230

oddział geriatryczny albo dom pomocy społecznej

35

oddział onkologii dziecięcej albo oddział neurologii wieku rozwojowego

35

wzorcowe placówki opieki
paliatywno-hospicyjnej

35

III

Aspekty psychologiczne i duchowe
w opiece paliatywnej
nad chorym i jego rodziną

30

wzorcowe hospicjum

35

65

IV

Pomoc i wsparcie socjalne
w opiece paliatywnej

15

15

V

Etyka w opiece paliatywnej

15

15

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN

195

175

370