W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie opieki paliatywnej pielęgniarka powinna umieć :

 • omówić struktury organizacyjne opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce,
 • stosować standardy opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • pielęgnować pacjenta z przewlekłą (postępującą) chorobą,
 • sprawować opiekę nad dzieckiem z zaawansowaną (postępującą) chorobą,
 • rozpoznawać i łagodzić objawy somatyczne u pacjentów z zaawansowaną (postępującą) chorobą,
 • inicjować działania zmierzające do podnoszenia jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną,
 • podejmować decyzje etyczne w opiece paliatywnej,
 • udzielać porad w zakresie świadczeń opieki społecznej,
 • określić miejsce i zadania pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym,
 • scharakteryzować wybrane formy opieki komplementarnej,
 • ocenić korzyści płynące ze stosowania form opieki komplementarnej w opiece paliatywnej.

Blok ogólnozawodowy-135 godz.

Blok specjalistyczny- 370 godz.

PLAN NAUCZANIA BLOK SPECJALISTYCZNY

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

Placówka

Liczba

godzin

I Założenia i podstawy opieki paliatywnej

45

45

II

Praktyka pielęgniarska
w opiece paliatywnej

90

oddział intensywnej opieki medycznej

35

230

oddział geriatryczny albo dom pomocy społecznej

35

oddział onkologii dziecięcej albo oddział neurologii wieku rozwojowego

35

wzorcowe placówki opieki paliatywno-hospicyjnej

35

III

Aspekty psychologiczne
i duchowe w opiece paliatywnej nad chorym
i jego rodziną

30

wzorcowe hospicjum

35

65

IV

Pomoc i wsparcie socjalne
w opiece paliatywnej

15

15

V

Etyka w opiece paliatywnej

15

15

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN

195

175

370