Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa pediatrycznego ma na celu przygotowanie pielęgniarki  do:

  • rozpoznawania problemów zdrowotnych i psychospołecznych dziecka chorego;
  • propagowania zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży;
  • rozpoznawania stanów nagłych, zagrażających życiu i zdrowiu i podejmowania działań ratunkowych;
  • zapobiegania negatywnym skutkom hospitalizacji dziecka oraz powikłaniom wynikającym z choroby i/lub niepełnosprawności;
  • stosowania standardów w opiece pielęgniarskiej nad dzieckiem i rodziną/opiekunami.

Blok ogólnozawodowy

Moduł

Lp.

Moduły obowiązkowe

Liczba godzin

I

Elementy psychologii

15

II

Elementy socjologii

15

III

Elementy etyki i prawa

15

IV

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

15

V

Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia

15

VI

Organizacja pracy pielęgniarskiej

15

VII

Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych

15

VIII

Postępowanie w stanach zagrożenia życia

15

IX

Leczenie krwią

15

Łączna liczba godzin

135

Blok specjalistyczny

Lp. MODUŁ Teoria (liczba godzin) STAŻ Łączna  liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Organizacja opieki nad populacją wieku rozwojowego 15 15
II Opieka nad dzieckiem zdrowym 20 podstawowa opieka zdrowotna  (poradnia dziecięca) 35 55
III Opieka nad dzieckiem w chorobie ostrej zagrażającej życiu 40 oddział pediatryczny oddział intensywnej terapii dla dzieci 35 35 110
IV Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i dzieckiem w stanie terminalnym 37 oddział pediatryczny dla dzieci przewlekle chorych albo oddział rehabilitacyjny
(dział/ zakład rehabilitacyjny)
35 72
V Pielęgniarstwo ratunkowe w pediatrii 48 szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci (albo oddział ortopedyczno-urazowy dla dzieci albo oddział chirurgiczny dla dzieci jeśli nie ma dostępu do SOR dla dzieci)

pracownia EKG35

 

 

 

1497

Łączna liczba godzin

160 189349