Przeszkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy we wszelkiego rodzaju instytucjach prywatnych i państwowych to nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa dla zatrudnionych i osób przebywających na terenie danego obiektu, ale od 18 stycznia 2009 roku obowiązek każdego pracodawcy.

Od dnia 18 stycznia 2009 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460), zgodnie z którymi wszystkie instytucje publiczne, firmy i zakłady pracy muszą wyznaczyć i przeszkolić osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

ujednolicony tekst ustawy dostępny na stronie:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Należy pamiętać, że za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą wyznaczyć nawet 30.000,00 tysięcy złotych grzywny.

TREŚCI NAUCZANIA:

– używanie barier ochronnych,

– sprawdzenie bezpieczeństwa i podejście do poszkodowanego,

– sprawdzenie przytomności poszkodowanego,

– prawo dobrego samarytanina,

– wezwanie pomocy,

– udrożnienie dróg oddechowych,

– sprawdzenie oddechu poszkodowanego,

– wezwanie profesjonalnych służb medycznych,

– postępowanie z nieprzytomnym i nie oddychającym poszkodowanym (RKO – dorosły, dziecko i niemowlę),

– resuscytacja z użyciem AED,

– postępowanie z nieprzytomnym i oddychającym poszkodowanym (pozycja boczna),

– przełożenie poszkodowanego z urazem kręgosłupa – na plecy (1 ratownik),

– zadławienie częściowe (przytomny poszkodowany – dorosły, dziecko i niemowlę),

– zadławienie całkowite (przytomny poszkodowany – dorosły, dziecko i niemowlę),

– postępowanie w przypadku wstrząsu,

– opatrywanie krwotoku tętniczego i żylnego (opatrunek uciskowy),

– usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny górnej,

– usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny dolnej,

– oszacowanie obrażeń,

– opatrywanie zranień,

 

Czas trwanie: 8 godz

Ceny:

90 zł /osoba

69zł/osoba – (Promocja obowiązuje przy grupie min 8 osób)

COLLEGE MEDYCZNY – oferuje kompleksowe przygotowanie zakładu pracy do zabezpieczenia obowiązku udzielania pierwszej pomocy wynikającego z kodeksu pracy: szkolenia pierwszej pomocy, sprzęt pierwszej pomocy i ratownictwa, doradztwo.

Szkolenie ma charakter ćwiczeń umiejętności ratowniczych w 80% zajęć i prezentacji instruktorskich oraz multimedialnych w 20% zajęć.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik, który pozytywnie zaliczył wszystkie umiejętności ratownicze otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim, oraz dla chętnych certyfikat w języku angielskim wydany przez College Medyczny (dodatkowo płatny 30 zł).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY