120 godz.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu obowiązków przedsiębiorców dotyczących gospodarki odpadami w odniesieniu do zmian w przepisach, poznanie dobrych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów w danej dziedzinie. Rozpoznanie zakresu koniecznych działań związanych z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach. Udział w kursie pozwoli uczestnikom odpowiedzieć na pytania: jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą danej firmy; jak prowadzić dokumentacje, jakie pozwolenia należy uzyskać; jak oraz gdzie wolno magazynować odpady; komu i jak można oddawać odpady; kiedy jest wymagana decyzja środowiskowa przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Adresaci kursu:

 • Przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw.

Program kursu:

 1. Gospodarowanie odpadami: omówienie aspektów prawnych związanych z gospodarką odpadami, obowiązków wynikających z prawa, systemu sprawozdawczości i informacji
 2. Szkolenie dla pracowników przedsiębiorstw z zakresu:
 • możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania,
 • budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
 • ekoinnowacji,
 • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
 • zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
 • audytu energetycznego,
 • audytu ekologicznego,
 • ”zielonych zamówień/zakupów”.

Korzyści z ukończenia kursu:

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu. Wsparcie w formie doradztwa, które ma na celu opracowanie przy współpracy z Przedsiębiorcą objętym wsparciem dokumentu stanowiącego Program Wdrażania Działań Proekologicznych zawierającego opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić takie działania oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności takiego programu po jego zakończeniu lub aktualizacja takiego dokumentu w ww. zakresie, jeśli taki dokument już istnieje.