PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, USTAWY POWIĄZANE I GOSPODAROWANIE ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Liczba godzin: 32

Cena kursu: 600 zł

 

Adresaci kursu:

Adresatami kursu będą pracownicy przedsiębiorstw, głównie sektora gospodarki odpadami.

Grupa szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz ustaw powiązanych, omówienie problematyki i obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, z którymi spotykają się pracownicy nowoczesnych zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw usługowych oraz pracownicy sektora publicznego.
Program kursu:

 • Systematyzacja norm dotyczących ochrony środowiska w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, ustawach powiązanych oraz ustawodawstwie międzynarodowym i unijnym
 • Definicje kluczowych pojęć w ramach Prawa Ochrony Środowiska – aktualne interpretacje pojęć i najważniejszych instytucji
 • Normy prawne dotyczące ochrony zasobów środowiska:
 • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
 • Obowiązki ewidencyjne, monitoringowe i sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska
 • Odpowiedzialność za szkody zaistniałe w środowisku (odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna)
 • Zasady odpowiedzialności w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku
 • System zarządzania jakością w ochronie środowiska (norma ISO 14001) – minimalizacja ryzyka biznesowego
 • Klasyfikacja odpadów
 • Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach i poza instalacjami: zasady postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów; warunki prowadzenia procesów; nowa klasyfikacja procesów odzysku
 • Plany gospodarki odpadami; funkcjonowanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
 • Nowe zasady ewidencji i sprawozdawczości odpadowej; Rejestr i Baza Danych
 • Spalanie i współspalanie odpadów
 • Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – stan prawny obowiązujący od roku 2014
 • Nowelizacja Ustawy o bateriach i akumulatorach