Kurs 48 godzin

Gospodarowanie odpadami to wszystkie działania związane ze zbieraniem, transportem, odzyskiem i przeróbką, unieszkodliwianiem oraz składowaniem odpadów. Celem kursu jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie uwzględniania kwestii środowiskowych u osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą. Istotne jest poszerzenie wiedzy prawnej z wybranych zagadnień ekologicznych, kształtowanie postaw proekologicznych.

Adresaci kursu:

 • Pracownicy sektora gospodarki odpadami
 • Przedsiębiorcy oraz osoby zatrudnione

Program kursu:

 • Wymagania prawne
 • Obowiązki przedsiębiorców
 • Zarządzanie odpadami z wykorzystaniem proekologicznych metod
 • Techniczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych
 • Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi
 • Gospodarka energią w MMŚP
 • stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • sterowanie wytwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii,
 • systemy pomiarowe,
 • technologie inteligentnych budynków i ich zastosowanie,
 • zarządzanie energią cieplną,
 • projektowanie systemowego zarządzania energią w przedsiębiorstwie jako lokalnym systemie energetycznym ¬ SMART GRID, sterowanie oświetleniem z zastosowaniem inteligentnego sterowania i energooszczędnych źródeł światła.
 • Surowce i odpady w MMŚP
 • nowoczesne, ekologiczne technologie gospodarowania surowcami,
 • projektowanie ekologicznych surowców,
 • ekologiczna gospodarka odpadami,
 • sposoby i metody gospodarowania odpadami, w tym przechowywania, magazynowania, transportu,
 • prowadzenie ewidencji odpadów,
 • diagnozowanie problemów z zakresu gospodarki odpadowej,
 • projektowanie rozwiązań.
 • Zagadnienia dot. źródeł finansowania rozwiązań ekologicznych
 • sposoby finansowania inwestycji z zakresu rozwiązań ekologicznych,
 • analiza dostępnych źródeł finansowania,
 • korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne zmian w zakresie wprowadzania w/w inwestycji.

Korzyści z ukończenia kursu:

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu.

Cena kursu: 1400 zł