Kurs 90 godz.

Ochrona środowiska to zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów środowiska. Uwzględnia także wytwory pracy i kultury ludzkiej, np. ochronę ważnych elementów architektury przed wpływami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Absolwenci kursu poznają nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z szeroką branżą ochrony środowiska, ale nabędą też praktyczne umiejętności zarządzania wiedzą.

Adresaci kursu:

 • Pracownicy sektora gospodarki odpadami
 • Pracownicy przedsiębiorstw i administracji, chcą zaktualizować oraz poszerzyć wiedzę w zakresie zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami

Program kursu:

 • Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój
 • Ekologiczne podstawy ochrony środowiska
 • Zintegrowane systemy zarządzania środowiskiem
 • Zagrożenia pedosfery
 • System informacji geograficznej (GIS)
 • Ekotoksykologia
 • Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych
 • Technologie oczyszczania ścieków
 • Gospodarka odpadami
 • Projektowanie w ochronie środowiska
 • Technologie przetwarzania odpadów
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
 • Prawne aspekty ochrony środowiska
 • Aplikowanie o środki na ochronę środowiska

Korzyści z ukończenia kursu:

Po szkoleniu istnieje możliwość podjęcia pracy w:

 • spółdzielniach socjalnych z branży ochrony środowiska
 • placówkach i instytucjach zajmujących się monitorowaniem i zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego,
 • zakładach usług komunalnych
 • firmach zajmujących się segregacją odpadów

 Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu.

Cena kursu: 2400 zł