8 godz.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki opłat za korzystanie ze środowiska w powiązaniu z KOBiZE – od podstaw. Omówione zostaną planowane zmiany w przepisach, zasady sporządzania sprawozdań o odpadach, opakowaniach niektórych rodzajach produktów. Wyjaśnione zostanie jakie formularze sprawozdań należy stosować.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne w zakładach za tematy związane z ochroną środowiska w małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach
 • Pracownicy małych urzędów gmin, a także wszystkich osób zainteresowanych tematem szkolenia
 • podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw komunalnych (w szczególności w małych i w średnich gminach)

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne dot. opłat za korzystanie ze środowiska
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Z 2013 r. poz. 1232 (tekst jednolity) + zmiany
 • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 (tekst jednolity)
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 + zmiany
 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2012 r. poz. 145 (tekst jednolity) + zmiany
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.
 • zmiany w systemie naliczania opłat – zniesienie opłat półrocznych – ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1342), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz.274)
 • inne przepisy prawne (rozporządzenia).
 1. Jak rozliczać opłaty za lata poprzednie?
 1. Projektowane zmiany w przepisach dot. opłat za korzystanie ze środowiska.
 1. Kto i za co musi się rozliczać?
 1. Opłaty za poszczególne korzystanie ze środowiska:
 • emisja gazów i pyłów do powietrza, na co wymagane jest pozwolenie:
 • emisja zorganizowana
 • emisja niezorganizowana
 • pobór wody powierzchniowej i podziemnej
 • odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych, wód chłodniczych i pozostałych oraz wód opadowych i roztopowych opłaty za odpady.
 1. Sposoby i metodyki naliczania opłat na przykładach:
 • obliczenia opłaty z ryczałtów i ładunków.
 1. Kiedy nie uiszczamy opłat – zwolnienia.
 1. Opłaty podwyższone i kary.
 1. Ewidencja – jaka i za co?
 1. Praktyczne sposoby wypełniania rocznych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska z uwzględnieniem aktualnych stawek i formularzy – najczęściej spotykane błędy – jak ich uniknąć?
 1. Powiązanie obowiązku sporządzania raportu do KOBIZE ze sprawozdawczością do marszałka:
 • ustawa z dnia 17 lipca 209 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
 1. Studium przypadku.

Korzyści z ukończenia szkolenia:

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:  350 zł