Liczba godzin/ cena szkolenia: ustalane indywidualnie z klientem. 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w 
 • sekretariacie CollegeMedyczny );
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 
 • końcowego.

Cel szkolenia:  

Cele szkolenia: zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego, prowadzonego w nowych warunkach stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Poszerzenie wiedzy z zakresu poprawnego stosowania przepisów KPA. 

Grupa docelowa: 

Osoby pracujące w administracji. 

Ramowy program kursu: 

 1. Stosowanie KPA w decyzjach administracyjnych wydawanych przez urzędy pracy (podstawy prawne, uzasadnienia, załatwianie sprawy w ramach znowelizowanej ustawy)
 2. Zakres obowiązywania ogólnego postępowania administracyjnego.
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego (wszczęcie, skargi, wnioski) Strona w świetle KPA
 4. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym
 5. Załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym
 6. Zasady postępowania administracyjnego
 7. Właściwość organu w postępowaniu administracyjnym oraz wyłączenia
 8. Terminy w KPA (rodzaje, charakter, sposób obliczania)
 9. Doręczenia, pisma w postępowaniu administracyjnym, protokoły, wezwania, adnotacje
 10. Wszczęcie postpowania administracyjnego, dowody, uprawnienia i obowiązki stron, obowiązki organu, zasady, stosowanie poszczególnych środków dowodowych)
 11. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym
 12. Decyzja administracyjna w postępowaniu administracyjnym, decyzja w formie dokumentu elektronicznego
 13. Skargi i wnioski
 14. Odwołania
 15. Wzruszalność wadliwych decyzji administracyjnych (wznowienie postępowania, zmiana decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności i wygaśnięcie decyzji administracyjnej)
 16. Wydawanie decyzji przyznających prawo do zasiłku na zasadach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia.
 17. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze rynku pracy
 18. Zagadnienia etyki urzędniczej w postępowaniu administracyjnym

Efekty uczenia się: 

Podczas kursu uczestnik nabywa specjalistyczna wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego a znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia.  

Prowadzący zajęcia: 

Mgr Anna Sroka – magister ekonomii o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik od spraw kadr i płac w różnych firmach. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi finansowo-księgowe oraz kadrowe dla małych i średnich firm. Od kilku lat prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie księgowości, kadr i płac, administracji biurowej. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.