Cele szkolenia: zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego, prowadzonego w nowych warunkach stosowania ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Poszerzenie wiedzy z zakresu poprawnego stosowania przepisów KPA.

Program szkolenia

1. Stosowanie KPA w decyzjach administracyjnych wydawanych przez urzędy pracy (podstawy prawne, uzasadnienia, załatwianie sprawy w ramach znowelizowanej ustawy)

2. Zakres obowiązywania ogólnego postępowania administracyjnego.

3. Prowadzenie postępowania administracyjnego (wszczęcie, skargi, wnioski) Strona w świetle KPA

4. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

5. Załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym

6. Zasady postępowania administracyjnego

7. Właściwość organu w postępowaniu administracyjnym oraz wyłączenia

8. Terminy w KPA (rodzaje, charakter, sposób obliczania)

9. Doręczenia, pisma w postępowaniu administracyjnym, protokoły, wezwania, adnotacje

10. Wszczęcie postpowania administracyjnego, dowody, uprawnienia i obowiązki stron, obowiązki organu, zasady, stosowanie poszczególnych środków dowodowych)

11. Roztrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

12. Decyzja administracyjna w postępowaniu administracyjnym, decyzja w formie dokumentu elektronicznego

13. Skargi i wnioski

14. Odwołania

15. Wzruszalność wadliwych decyzji administracyjnych (wznowienie postępowania, zmiana decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności i wygaśnięcie decyzji

administracyjnej)

16. Wydawanie decyzji przyznających prawo do zasiłku na zasadach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu

bezrobocia.

17. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze rynku pracy

18. Zagadnienia etyki urzędniczej w postępowaniu administracyjnym