Liczba godzin: 16 godzin  

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie z klientem. 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w 
 • sekretariacie CollegeMedyczny );
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 
 • końcowego.

Cel szkolenia:  

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników niezbędnej wiedzy w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego – prowadzenia postępowań oraz decyzji administracyjnych. 

Grupa docelowa: 

Kurs skierowany do pracowników powiatowych urzędów pracy. 

Ramowy program kursu: 

 1. Zakres obowiązywania ogólnego postępowania administracyjnego. 
 2. Sprawa administracyjna jako przedmiot postępowania administracyjnego. 
 3. Strona w postępowaniu administracyjnym, współuczestnictwo, następstwo procesowe. 
 4. Terminy w postępowaniu administracyjnym: rodzaje terminów, sposób obliczania, instytucja przywrócenia terminu. 
 5. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym, pełnomocnik do doręczeń, doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 6. Rektyfikacja decyzji, tryb uzupełniania decyzji. 
 7. Udostępnianie akt sprawy. 
 8. Zasady obowiązujące w prawie administracyjnym. 
 9. Właściwość organu. 
 10. Wszczęcie postępowania administracyjnego (wniesienie podania, braki formalne). 
 11. Postępowanie dowodowe- zasady, sposób prowadzenia. 
 12. Prowadzenie postępowania administracyjnego(rozstrzygnięcia, umorzenie postępowania, postępowanie odwoławcze, zawieszenie postępowania, postępowanie nadzwyczajne). 
 13. Metryki sprawy. 
 14. Procedura wydawania zaświadczeń 
 15. Zagadnienia etyki urzędniczej w postępowaniu administracyjnym. 
 16. Stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w decyzjach wydawanych przez Urzędy Pracy – formułowanie podstaw prawnych i uzasadnień w wydawanych rozstrzygnięciach, zakres zadań ustawowych – załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym przez Urzędy Pracy. 
 17. Warsztaty praktyczne w zakresie sporządzania decyzji, postanowień, wniosków, odwołań i zażaleń. 

 

Efekty uczenia się: 

Po kursie uczestnik posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego – prowadzenia postępowań oraz decyzji administracyjnych. 

Prowadzący zajęcia: 

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy. 

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.