Liczba godzin: 12 godzin

 

Cena szkolenia: 1200zł

 

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny);
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się instytucjami prawa autorskiego, nabycie przez uczestników umiejętności tworzenia i weryfikacji prawnie skutecznych umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu w rozumieniu prawa autorskiego, pozyskanie przez uczestników szkolenia, wiedzy dotyczącej istniejących w polskim prawie instrumentów ochrony prawa autorskiego.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, którym znajomość praw autorskich jest potrzebna do wykonywania zawodu.

 

Ramowy program kursu:

 1. Przedmiot prawa autorskiego
  • pojęcie utworu
  • utwór inspirowany i nieinspirowany
  • utwór pracowniczy
  • utwór współautorski
  • utwory zależne
  • zbiory, antologie i bazy danych
  • ustawowe wyłączenia ochrony
 1. Podmiot prawa autorskiego
  • twórca i współtwórca
  • twórca pracownikiem, nabycie majątkowych praw autorskich przez pracodawcę
  • twórca utworu zbiorowego (np. encyklopedii, słownika)
  • uprawnienia wydawcy lub producenta utworu zbiorowego
 1. Autorskie prawa osobiste twórcy, ich charakter i znaczenie:
  • dobra osobiste prawa cywilnego
  • katalog autorskich dóbr osobistych
 1. Prawa majątkowe twórcy
  • katalog autorskich praw majątkowych
  • ograniczenia czasowe; wygasanie praw autorskich
  • swoboda dysponowania prawa majątkowymi
  • dziedziczenie uprawnień majątkowych
 1. Ochrona prawa autorskiego
  • ochrona praw osobistych twórcy, odpowiedzialność za naruszenie praw twórcy
  • odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich
 1. Umowy licencyjne
  • umowa licencyjna
  • rodzaje licencji, zakres terytorialny i czasowy
  • prawo udzielania dalszych licencji (sublicencji)
  • zezwolenie na korzystanie z opracowań (wykonywanie praw zależnych)
  • wynagrodzenie licencyjne – regulacja ustawowa i typowe rozwiązania kontraktowe
  • umowa licencyjna a “licencje” ustawowe
 1. Umowy w zakresie przeniesienia praw autorskich
  • przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów istniejących w chwili zawierania umowy
  • przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów przyszłych
  • przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych
  • pola eksploatacji
  • klauzule dotyczące wynagrodzenia za przeniesienie praw
 1. Dozwolone korzystanie z utworu:
  • użytek osobisty
  • użytek publiczny
  • zasady rządzące wykorzystaniem cudzych fragmentów utworów (cytaty)
 1. Prawo do wizerunku
  • pojęcie wizerunku
  • ochrona kodeksowa wizerunku
  • rozpowszechnianie wizerunku, możliwości i ograniczenia
  • zezwolenia osoby przedstawionej na wizerunku
  • ochrona wizerunku w ustawie prawo prasowe.
 1. Ochrona marki
  • pojęcie znaku towarowego
  • zasady zgłaszania znaków towarowych: tryb krajowy i tryb wspólnotowy
  • zakres prawa ochronnego na znak towarowy
  • obrót prawami ochronnymi na znak towarowy
  • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP; orzeczenia wydawane w postępowaniu spornym i ich zaskarżanie
  • pojęcie dóbr osobistych
  • pojęcie firmy
  • pojęcie dóbr osobistych, ze szczególnym uwzględnieniem dobrego imienia
 1. Naruszenia praw wyłącznych
  • ogólna charakterystyka naruszeń praw ochronnych do znaku towarowego
  • roszczenia przysługujące z tytułu naruszenia praw wyłącznych
  • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego
  • naruszenia praw w Internecie
 1. Prawo autorskie w działalności wydawniczej
  • umowa wydawnicza jako szczególny przypadek umowy o dzieło
  • wariant licencyjny umowy wydawniczej
  • wariant rozporządzający umowy wydawniczej
  • uzyskiwanie przez wydawców praw autorskich z mocy prawa
  • prace redakcyjne a prawa autorskie do ich efektów

 

Efekty uczenia się:

Uczestnik po ukończeniu kursu nabywa niezbędną wiedzę z zakresu znajomości praw autorskich.

 

Prowadzący zajęcia:

Marta Klimanek – Wykładowca na kursach z zakresu szkoleń biurowych i administracyjnych. Ukończyła policealne studium w zawodzie – technik administracji oraz studia na kierunku Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i zarządzanie w ochronie zdrowia. Ukończyła liczne kursy, m.in.: Akademia Kompetencji, Zarządzanie projektami, EDCL Core, Promocja działań, Jak prowadzić szkolenia i warsztaty, współpraca z biznesem – jak robić to dobrze oraz cykl szkoleń miękkich: wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna. Jest właścicielem firmy “Inkaust” Biuro i Szkolenia oraz Członkiem Zarządu Fundacji Mamy Serce.

 

Zapewniamy:

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.