Program kursu

 1. Umowa o pracę
  • Nawiązanie umowy o pracę
  • Treść umowy o pracę, elementy obowiązkowe
  • Rodzaje umów o pracę
  • Obowiązki związane z zatrudnieniem
  • Formy zatrudnienia
  • Samozatrudnienie
  • Umowy cywilnoprawne
 2. Czas pracy
  • Zasady rozliczania czasu pracy
  • Praca w porze nocnej
  • Praca w niedziele i święta
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Systemy czasu pracy
 3. Wynagrodzenie
  • Definicja wynagrodzeń
  • Rodzaje wynagrodzeń
  • Wypłata wynagrodzeń
  • Systemy wynagradzania
  • Formy płac
 4. Dokumentacja pracownicza / Teczka osobowa
  • Dokumenty związane z zatrudnianiem pracownika
  • Dokumenty związane z nawiązaniem i przebiegiem pracy pracownika
  • Dokumenty związane z ustaniem pracy pracownika
 5. Urlopy pracownicze
  • Urlop na żądanie
  • Urlop wypoczynkowy
   Urlop szkoleniowy
  • Urlop bezpłatny
  • Urlop podstawowy i urlop dodatkowy
  • Ustalanie wymiaru urlopu
 6. Rozwiązywanie umów o pracę
  • Na mocy porozumienia stron
  • Rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem
  • Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
  • Wygaśnięcie stosunku pracy
  • Rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn pracodawcy
  • Świadectwo pracy
 7. Obowiązki pracodawcy
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi
  • Obowiązek pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników
 8. Obowiązki pracownika
  • Podstawowe obowiązki pracownika
  • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
  • Zakaz konkurencji
  • Odpowiedzialność pracownika za mienie pozostawione
  • Odpowiedzialność materialna pracownika
  • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 9. Stosowanie kontroli pracowników/ prawne uwarunkowania
  • Prawne aspekty stosowania monitoringu
  • Warunki stosowania procedur kontroli trzeźwości pracownika
  • Stosowanie rewizji i wariografu
  • Analiza wybranych kontroli pracowników
 10. Pracownik jako rodzic
  • Ochrona kobiet w ciąży
  • Urlop macierzyński
  • Urlop ojcowski w świetle najnowszych regulacji prawnych
  • Urlop wychowawczy
  • Uprawnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem
 11. Mobbing w pracy
  • Czym jest i jak sobie z nim radzić?
  • Rodzaje mobbingu
  • Mobbing w miejscu pracy
  • Konsekwencje prawne wobec mobbera
 12. Świadczenia na rzecz pracowników
  • Podróże służbowe
  • Abonamenty medyczne
  • Karty motywacyjne (Typu Multisport)
  • Służbowy samochód, telefon, mieszkanie

Liczba godzin: 24h

Koszt: 1500 zł