Program kursu

 1. Umowa o pracę:
  • nawiązanie umowy o pracę,
  • treść umowy o pracę, elementy obowiązkowe,
  • rodzaje umów o pracę,
  • obowiązki związane z zatrudnieniem,
  • formy zatrudnienia,
  • samozatrudnienie,
  • umowy cywilnoprawne.
 2. Czas pracy:
  • zasady rozliczania czasu pracy,
  • praca w porze nocnej,
  • praca w niedziele i święta,
  • praca w godzinach nadliczbowych,
  • systemy czasu pracy.
 3. Wynagrodzenie:
  • definicja wynagrodzeń,
  • rodzaje wynagrodzeń,
  • wypłata wynagrodzeń,
  • systemy wynagradzania,
  • formy płac.
 4. Dokumentacja pracownicza / teczka osobowa:
  • dokumenty związane z zatrudnianiem pracownika,
  • dokumenty związane z nawiązaniem i przebiegiem pracy pracownika,
  • dokumenty związane z ustaniem pracy pracownika.
 5. Urlopy pracownicze:
  • urlop na żądanie,
  • urlop wypoczynkowy,
   urlop szkoleniowy,
  • urlop bezpłatny,
  • urlop podstawowy i urlop dodatkowy,
  • ustalanie wymiaru urlopu.
 6. Rozwiązywanie umów o pracę:
  • na mocy porozumienia stron,
  • rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem,
  • rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia,
  • wygaśnięcie stosunku pracy,
  • rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn pracodawcy,
  • świadectwo pracy.
 7. Obowiązki pracodawcy:
  • podstawowe obowiązki pracodawcy,
  • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi,
  • obowiązek pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników.
 8. Obowiązki pracownika:
  • podstawowe obowiązki pracownika,
  • odpowiedzialność porządkowa pracownika,
  • zakaz konkurencji,
  • odpowiedzialność pracownika za mienie pozostawione,
  • odpowiedzialność materialna pracownika,
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
 9. Stosowanie kontroli pracowników/ prawne uwarunkowania:
  • prawne aspekty stosowania monitoringu,
  • warunki stosowania procedur kontroli trzeźwości pracownika,
  • stosowanie rewizji i wariografu,
  • analiza wybranych kontroli pracowników.
 10. Pracownik jako rodzic:
  • ochrona kobiet w ciąży,
  • urlop macierzyński,
  • urlop ojcowski w świetle najnowszych regulacji prawnych,
  • urlop wychowawczy,
  • uprawnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem.
 11. Mobbing w pracy:
  • czym jest i jak sobie z nim radzić,
  • rodzaje mobbingu,
  • mobbing w miejscu pracy,
  • konsekwencje prawne wobec mobbera.
 12. Świadczenia na rzecz pracowników:
  • podróże służbowe,
  • abonamenty medyczne,
  • karty motywacyjne (typu Multisport),
  • służbowy samochód, telefon, mieszkanie.

Czas trwania: 24 godz.

Koszt: 1500 zł