Jak przygotować się do egzaminu wstępnego na aplikację?

Jesteś na ostatnim roku studiów prawniczych bądź już je skończyłeś? Planujesz dostać się na aplikację prawniczą i nie wiesz od czego zacząć naukę? Trafiłeś na odpowiednią stronę! Pomożemy Ci zrealizować Twoje marzenia zawodowe!

Zajęcia obejmują pełne 105 godzin. Ostatnie 2 godziny kursu przeznaczamy na egzamin próbny przeprowadzany zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości i omawiamy najtrudniejsze pytania. Program kursu jest na bieżąco dostosowywany do zmian programowych i prawnych.

Na kursie poznasz konkretne i praktyczne umiejętności

Jako uczestnik kursu zdobędziesz praktyczne informacje na temat:

 • procedury kwalifikacyjnej,
 • dotychczasowego zakresu pytań na egzaminach,
 • przebiegu poszczególnych aplikacji,
 • wykonywania danych zawodów prawniczych.

Wykładowcy przedstawią m.in.:

 • najskuteczniejsze metody rozwiązywania testów,
 • budowę podchwytliwych pytań, sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności podczas egzaminu.

To praktyka czyni mistrza, dlatego w czasie trwania warsztatów kursanci będą także rozwiązywać będą testy z lat ubiegłych.

Prowadzący rozwieją wszelkie wątpliwości prawne pojawiające się przy poszczególnych przepisach i cierpliwie odpowiedzą na wszelkie pojawiające się pytania.

Nowatorska formuła kursu najlepiej przygotuje do egzaminu na aplikacje. Skupiamy się bowiem na nauczeniu ustaw obowiązujących na egzaminach, nie tracimy czasu na zbędne wykłady teoretyczne czy komentowanie przepisów. Wiemy, że najważniejsze dla Ciebie jest nauczenie się poszczególnych przepisów, dlatego przez różnorakie ćwiczenia, testy, zdania do uzupełnienia itp. uczymy ustaw, wielokrotnie powtarzając te same kwestie, aby jak najlepiej utrwaliły się do egzaminu.

Aplikacja komornicza – notarialna 

Kurs na aplikacje przebiega w jednej grupie, zarówno na aplikację radcowską i adwokacką, jak i notarialną i komorniczą. Zajęcia dla kursantów komorniczych i notarialnych odbywają się w mniejszym wymiarze godzin, z pominięciem KK i KPK, w związku z czym uczestnictwo w kursie jest w tych przypadkach tańsze.

Liczba miejsc jest ograniczona

Dla państwa komfortu pracy liczba miejsc ograniczona do 20 osób.

Uczestnicy

Jeżeli przygotowujesz się do:

 • aplikacji adwokackiej
 • aplikacji radcowskiej
 • aplikacji notarialnej
 • aplikacji komorniczej
 • aplikacji ogólnej (do części testowej)

To nasz kurs jest doskonale dopasowany do Twoich potrzeb. Zapisz się na niego i zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu!

Egzamin

Kurs zakończy próbny egzamin wstępny przygotowany według zasad ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czas trwania kursu- 100 godzin

Aplikacja radcowska i adwokacka program szkolenia

1. Prawo i postępowanie cywilne – 36 godz.,

  1. Kodeks Cywilny;
  2. Kodeks Postepowania Cywilnego;
  3. Ustawa o prawach konsumentach;
  4. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
  5. Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji;
  6. Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym;
  7. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
  8. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych;
  9. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego;
  10. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy;
  11. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece;
  12. Ustawa Prawo Spółdzielcze;
  13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  14. Ustawa o własności lokali;
  15. Ustawa prawo o stowarzyszeniach;
  16. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

2. Prawo i postępowanie karne – 18 godz.,

 1. Kodeks Karny;
 2. Kodeks Postępowania Karnego;
 3. Ustawa prawo o Prokuraturze;
 4. Kodeks Postepowania w sprawach o Wykroczenia;
 5. Kodeks Karny Skarbowy;
 6. Kodeks Wykroczeń;

3. Prawo gospodarcze – 17 godz., 

 1. Kodeks Spółek Handlowych;
 2. Prawo Upadłościowe;
 3. Prawo Wekslowe;
 4. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 5. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
 6. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
 7. Ustawa prawo przedsiębiorców;
 8. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 9. Ustawa prawo restrukturyzacyjne;

4. Prawo i postępowanie administracyjne  – 12 godz., 

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  2. Ustawa prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi;
  3. Ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych;
  4. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych;
  5. Ustawa o samorządzie gminnym;
  6. Ustawa o samorządzie powiatowym;
  7. Ustawa o samorządzie województwa;
  8. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  9. Ustawa o gospodarce nieruchomościami;

5. Prawo  pracy  i ubezpieczeń społecznych – 5 godz.,

 1. Kodeks Pracy;
 2. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 3. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
 5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

6. Prawo konstytucyjne – 4 godz.,

 1. Konstytucja RP;
 2. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
 3. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa;
 4. Ustawa o organizacji i trybie postepowania przed TK;
 5. Ustawa o SN;
 6. Ustawa o Prokuratorii Generalnej RP

7. Prawo europejskie –  4 godz.,

 1. Traktat o funkcjonowaniu UE;
 2. Traktat o UE;

8. Prawo korporacyjne – 2 godz.,

 1. Ustawa o adwokaturze;
 2. Ustawa o radcach prawnych;

9.Test  i zakończenie – 2 godz.,

Suma: 100 godzin zegarowych