Poprawny i przejrzysty język urzędowy.

Czas trwania kursu: 8 godz.

Koszt kursu: 300 zł

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy niezbędnej do poprawnego językowo i merytorycznie redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym, zwiększenie komunikatywności języka urzędowego oraz podniesienie umiejętności precyzyjnego kontrolowania różnorodnych parametrów tekstów o charakterze oficjalnym.

Adresaci kursu:

 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej
 • osoby, które zamierzają podjąć pracę biurową

 Program kursu:

 • Podstawy stosowania poprawnego języka urzędowego.
 • Cechy charakterystyczne języka urzędowego.
 • Przyczyny małej przejrzystości języka pism urzędowych.
 • Redagowanie pism urzędowych z uwzględnieniem poprawności i skuteczności komunikacyjnej.
 • Skuteczność komunikacyjna pism urzędowych.
 • Czytelność tekstu.
 • Empatia komunikacyjna nadawcy.
 • Styl językowy pism urzędowych.
 • Poprawność językowa pism urzędowych. Najczęściej spotykane błędy.
 • Redagowanie aktów administracyjnych (decyzji) z uwzględnieniem wymogów formalnych i merytorycznych z Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Jakość języka urzędowego a zasady ogólne postępowania administracyjnego.
 • Etykieta językowa w wypowiedziach o charakterze oficjalnym. Rodzaje stylów.
 • Struktura pisma urzędowego. Niezbędne elementy pisma.
 • Estetyka wizualna pisma urzędowego.

Korzyści z ukończenia kursu:

 Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu.

Dodatkowo uczestnicy otrzymują zaświadczenia MEN.