Program kursu

 1. Prawo zamówień publicznych – przegląd podstawowych zasad na przykładzie trybu przetarg nieograniczony:
  1) Szacowanie wartości zamówienia,
  2) Kierownik zamawiającego, komisja przetargowa, zespół – zakres obowiązków i odpowiedzialności,
  3) Ogłoszenie o zamówieniu,
  4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  5) Ocena wykonawcy i ocena oferty,
  6) Rozstrzygnięcie postępowania, w tym przesłanki do unieważnienia,
  7) Dokumentowanie postępowania.
 2. Zamówienia z wolnej ręki:
  1) Przesłanki do stosowania trybu,
  2) Przebieg postępowania,
  3) Dokumentowanie.
 3. Zapytanie o cenę:
  1) Przesłanki do stosowania trybu,
  2) Przebieg postępowania,
  3) Dokumentowanie.
 4. Umowa z wykonawcą.
 5. Środki ochrony prawnej.
 6. Nieprawidłowości w procedurach o udzielenie zamówienia.
  1) Konsekwencje błędów w świetle ustawy pzp i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  2) Przegląd typowych błędów w postępowaniu,
 7. Warsztat praktyczny – przeprowadzenie i udokumentowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
 8. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

Liczba godzin: 16 h

Koszt: 1000 zł