1.     Stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w decyzjach wydawanych przez Urzędy Pracy – formułowanie podstaw prawnych
i uzasadnień w wydawanych rozstrzygnięciach, zakres zadań ustawowych – załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym w świetle znowelizowanej ustawy.

2.     Zakres obowiązywania ogólnego postępowania administracyjnego, zadania.

3.     Prowadzenie postępowania administracyjnego – wszczęcie postępowania (skargi, podania).

4.     Strona w postępowaniu administracyjnym, współuczestnictwo, następstwo procesowe.

5.     Problematyka pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym.

6.     Załatwienie spraw w postępowaniu administracyjnym.

7.     Zasady postępowania administracyjnego – analiza kazusu dotyczącego zasady przekonywania.

8.     Organ prowadzący postępowanie administracyjne – właściwość (rzeczowa i miejscowa) i wyłączenia w postępowaniu administracyjnym.

9.     Terminy w postępowaniu administracyjnym: rodzaje terminów, charakter, sposób obliczania.

10.     Doręczenia w postępowaniu administracyjnym (doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-doręczenia), wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym, protokoły i adnotacje.

11.     Wszczęcie postępowania administracyjnego: procedura dowodowa (zasady, obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron i uczestników postępowania, stosowanie poszczególnych środków dowodowych).

12.     Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

13.     Rola decyzji administracyjnej z uwzględnieniem decyzji wydanej w formie dokumentu elektronicznego.

14.     Rozpoznawanie skarg i wniosków.

15.     Postępowanie odwoławcze.

16.     Nadzwyczajne tryby wzruszania wadliwych decyzji administracyjnych: wznowienie postępowania, zmiana decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności i wygaśnięcia decyzji administracyjnej.

17.     Zakres koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze rynku pracy:

a.     koordynacja w zakresie ubezpieczeń i składek,

b.     koordynacja związana z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych,

c.     uprawnienia dotyczące świadczeń z tytułu bezrobocia dla obywateli polskich w innych krajach UE.

18.     Właściwość organów w przedmiocie wydawania decyzji przyznających prawo do zasiłku na zasadach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia.

19.     Warsztaty praktyczne w zakresie sporządzania decyzji, postanowień, wniosków, odwołań i zażaleń.

20.     Zagadnienia etyki urzędniczej w postępowaniu administracyjnym.