Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie układania bruku.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu
 

CENA: 999 zł

Liczba godzin: 90

Program kursu:

1. Podstawy wiedzy o robotach drogowych – 3 godz.
2. Teoretyczne podstawy zasadniczych technologii robót brukarskich – 10 godz.
3. Ogólne warunki techniczne wykonywania robót brukarskich – 10 godz.
4. Rysunek zawodowy – 5 godz.
5. Wykonawstwo robót drogowych z różnych materiałów – 15 godz.
6. Przygotowanie do wykonania i remontów nawierzchni chodników, ulic, placów z kamieni i kostek oraz płyt – 10 godz.
7. Przygotowanie do brukowania powierzchni skarp, stożków i węzłów tramwajowych – 10 godz.
8. Zasady przygotowania do pracy urządzeń i podstawowego sprzętu – 5 godz.
9. Obsługa i konserwacja urządzeń i podstawowego sprzętu – 15 godz.
10. Zasady organizacji pracy na stanowisku roboczym – 3 godz.
11. Ogólne wymagania BHP – 4 godz.

Wykaz literatury:

– Budownictwo z technologią cz. 1 – K. Tauszyński

– Budownictwo z technologią cz. 2 – K. Łącki

– Budownictwo z technologią cz. 3 – J. Mirski

– Wytrzymałość materiałów – A. Iwanczewska

– Jak rysować i malować – B. Bagnall

– Bezpieczeństwo i higiena pracy – S. Mac, J. Lwowski

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).