Wymagania wstępne: 

 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • badania wysokościowe od lekarza medycyny pracy

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych prac dekarskich.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Cena: 1700 zł

Liczba godzin: 70

Program kursu:

 1. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa
 2. Posługiwanie się dokumentacją techniczną
 3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 4. Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych
 5. Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych
 6. Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betonowych
 7. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
 8. Wykonywanie izolacji termicznych dachów i stropodachów
 9. Krycie dachów blachą
 10. Tematy do realizacji przez kursantów

Wykaz literatury:

– Budownictwo z technologią cz. 1 – K. Tauszyński

– Budownictwo z technologią cz. 2 – K. Łącki

– Budownictwo z technologią cz. 3 – J. Mirski

– Wytrzymałość materiałów – A. Iwanczewska

– Bezpieczeństwo i higiena pracy – S. Mac, J. Lwowski

– Dekarstwo i blacharstwo budowlane – technologia – W. Martinek, Z. Michnowski

– Dekarz – A. Kaczkowska

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).