Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji pracy magazyniera oraz pracy w hurtowni z obsługą kasy fiskalnej.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Cena: 1600 zł

Liczba godzin: 120

Program kursu:

 1. Rola w dystrybucji i zasady działania magazynu. (8 godz.)
 2. System pracy , przepisy i zasady bhp i p.poż w magazynie. (8godz)
 3. Zapasy magazynowe. Dokumentacja obrotów magazynowych. Logistyka. Podstawy prawa, odpowiedzialność magazyniera. (8godz)
 4. Typy , budowa i zasady pracy wózkiem widłowym . (4godz)
 5. Czynności operatora przy obsłudze i pracy z wózkami. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. Wiadomości o dozorze technicznym. (4 godz.)
 6. Warunki pracy w magazynie. Zagrożenia występujące przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii. (8 godz.)
 7. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy- zajęcia praktyczne w magazynie (8 godz.)
 8. Pojęcie towaroznawstwa jego znaczenie w pracy handlowca. (8 godz.)
 9. Hurtownia, jej zadania i zasady działania. Funkcje i organizacja handlu hurtowego. (8 godz.)
 10. Dokumentacja handlowa i magazynowa. (8 godz.)
 11. Obsługa systemu Windows oraz programów Microsoft Office Word , Excel (16 godz.)
 12. Zastosowanie programu „Symfonia- handel” w pracy magazyniera i hurtownika (8 godz.)
 13. Kasy fiskalne (24 godz.)

Wykaz literatury:

– Wszystko o prawie pracy i BHP – R. Maciejewska

– Bezpieczeństwo i higiena pracy – S. Mac, J. Lwowski

– Ogólne wiadomości z towaroznawstwa – H. Rawdanowicz

– Podstawy zarządzania magazynem w przykładach – M. Gubała, J. Popielas

– Podstawy zarządzania zaopatrzeniem – Z. Sarjusz

– Zasady rachunkowości – A. Jaklik, B. Micherda

FinanseM.Pietraszewski , E.Strzyżewska, J.Szpajor

– Organizacja sprzedaży – A. Komosa

– Statystyka – A. Komosa

– MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II – Maria Sokół, Sergiusz Flanczewski, Rolan Zimek

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).