Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie malowania i tapetowania.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Cena: 2100 zł

Liczba godzin: 100

Program kursu:

1. Wprowadzenie do zawodu malarz-tapeciarz

 • Podstawowe prace malarskie.
 • Podstawowe prace tapeciarskie.
 • Pomocnicze prace malarskie.
 • Pomocnicze prace tapeciarskie.
 • Składniki materiałów malarskich.
 • Gotowe wyroby malarskie.
 • Materiały do przygotowania podłoża.
 • Podstawy obliczania ilości materiałów.
 • Ręczne narzędzia i sprzęt – pędzle, wałki oraz sprzęt pomocniczy.
 • Rusztowania i drabiny do robót malarskich.
 • Aparaty do malowania natryskowego.
 • Urządzenia mechaniczne do przygotowania podłoża.
 • Komunikacja na stanowisku pracy i placu budowy.
 • Zasady obmiaru i przedmiaru robót.
 • Przepisy bhp i ochrony ppoż.

2. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa

 • Rodzaje budowli i budynków.
 • Elementy składowe budynku i ich funkcje.
 • Obciążenia działające na budynek.
 • Metody wykonawstwa w budownictwie.
 • Grunty budowlane.
 • Roboty ziemne.
 • Fundamenty.
 • Ściany.
 • Schody.
 • Stropy.
 • Dachy i stropodachy.
 • Roboty wykończeniowe.
 • Instalacje w budynku.

3. Przygotowanie farb i materiałów pomocniczych

 • Składniki farby malarskiej.
 • Rodzaje farb.
 • Farby przygotowywane fabrycznie.
 • Pigmenty- właściwości, pochodzenie, zastosowanie.
 • Materiały pomocnicze- właściwości i zastosowanie.
 • Przepisy bhp i ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dotyczące wykonywania robót malarskich.

4. Elementy rysunku technicznego – posługiwanie się dokumentacją techniczną 

 • Rodzaje i znaczenie rysunków technicznych.
 • Materiały i przyrządy kreślarskie.
 • Opisywanie i wymiarowanie.
 • Elementy składowe projektu.
 • Skale i podziałki rysunkowe.
 • Rodzaje i grubości linii rysunkowych.
 • Pismo techniczne.
 • Oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych.
 • Rysunki robocze.
 • Podstawowe zasady wykonywania rzutów i pionowych przekrojów budynku.
 • Podstawowe zasady przedmiarowania.
 • Zasady wykonywania pomiarów i szkiców inwentaryzacyjnych.
 • Powielanie rysunków.
 • Polskie Normy Budowlane.

5. Malowanie techniką wapienną i cementową

 • Spoiwa wapienne.
 • Spoiwa cementowe.
 • Domieszki uszlachetniające.
 • Zasady dozowania i mieszania składników farb.
 • Rodzaje podłoży budowlanych – zasady ich przygotowania.
 • Badanie i ocena stanu technicznego podłoży.
 • Gruntowanie podłoża pod malowanie wapienne.
 • Techniki malowania farbą wapienną i cementową.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
 • Przepisy bhp i ochrony środowiska dotyczące malowania wapiennego i cementowego.

6. Tematy do realizacji przez kursantów

Wykaz literatury:

– Bezpieczeństwo i higiena pracy – S. Mac, J. Lwowski

– Budownictwo z technologią cz. 1 – K. Tauszyński

Rysunek techniczny dla szkół zasadniczych – A. Maksymowicz

– Technologia robót malarskich – Z. Wolski

Zarys materiałoznawstwa budowlanego – Z. Wolski

Roboty malarskie i lakiernicze – M. Bablic

– Malowanie domu – J. Cassell, P. Parham

– Malowanie mieszkania – J. Cassell, P. Parham

– Malowanie i tapetowanie – S. Ratza

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).