Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie malowania i tapetowania.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Cena: 2100 zł

Liczba godzin: 100

Program kurs:

1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

·     Prawna ochrona pracy.

·     Wymagania higieniczno – sanitarne i bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budownictwie.

·     Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy.

·     Czynniki szkodliwe, uciążliwe niebezpieczne występujące w procesach pracy.

·     Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

·     Zabezpieczenie urządzeń napędowych.

·     Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych.

·     Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

·     Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pod ciśnieniem.

·     Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej.

·     Zasady bezpieczeństwa przy transporcie oraz magazynowaniu materiałów i wyrobów.

·     Zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy.

·     Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy.

·     Zabezpieczenie miejsca wypadku.

2. Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych

·     Fizyczne, chemiczne i mechaniczne właściwości materiałów budowlanych.

·     Ceramiczne wyroby budowlane.

·     Naturalne materiały kamienne.

·     Kruszywa budowlane.

·     Spoiwa budowlane.

·     Woda do celów budowlanych.

·     Zaprawy budowlane.

·     Betony.

·     Wyroby z zapraw i betonów.

·     Lepiszcza bitumiczne.

·     Materiały do izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i dźwiękowych.

·     Drewno budowlane i materiały drewnopochodne.

·     Metale i wyroby metalowe stosowane w budownictwie.

·     Szkło budowlane.

·     Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie.

·     Materiały malarskie.

·     Materiały do zabezpieczenia i konserwacji materiałów budowlanych.

3. Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych

·     Sposoby przechowywania materiałów na placu budowy.

·     Miejsca składowania i magazynowania materiałów budowlanych na placu budowy.

·     Rodzaje składowanych i magazynowanych materiałów budowlanych.

·     Zasady organizowania stanowiska składowania i magazynowania.

·     Zasady magazynowania i składowania materiałów budowlanych.

·     Zasady transportowania materiałów budowlanych na placu budowy zależnie od rodzaju materiałów  i sposobu transportu.

·     Narzędzia i sprzęt do transportowania na budowie

·     Szacowane ilości składowanych i magazynowanych materiałów.

·     Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, związane ze składowaniem i magazynowaniem materiałów budowlanych.

4. Malowanie farbą klejową

·     Składniki farby klejowej.

·     Właściwości i zastosowanie farby klejowej.

·     Przygotowanie farby klejowej i materiałów pomocniczych.

·     Przygotowanie podłoży.

·     Wykonywanie powłoki klejowej.

·     Metody malowania.

·     Obliczanie zużycia farby klejowej oraz materiałów pomocniczych.

·     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

·     Przepisy bhp i ochrony środowiska dotyczące malowania klejowego

5. Malowanie farbą emulsyjną

·     Składniki farby emulsyjnej – rodzaje farb.

·     Właściwości i zastosowanie farby emulsyjnej.

·     Przygotowanie farby emulsyjnej i materiałów pomocniczych.

·     Przygotowanie podłoży pod malowanie farbą emulsyjną.

·     Malowanie farbami emulsyjnymi – metody malowania.

·     Obliczanie zużycia farby emulsyjnej oraz materiałów pomocniczych.

·     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

·     Przepisy bhp i ochrony środowiska dotyczące malowania techniką emulsyjną.

6. Malowanie techniką kazeinową i krzemianową

·     Rodzaje farb kazeinowych.

·     Farby krzemianowe.

·     Właściwości i zastosowanie farby kazeinowej.

·     Właściwości i zastosowanie farby krzemianowej.

·     Przygotowanie podłoży pod malowanie kazeinowe i krzemianowe.

·     Narzędzia i sprzęt malarski.

·     Malowanie farbami kazeinowymi.

·     Malowanie farbami krzemianowymi.

·     Obliczanie zużycia farb kazeinowych i krzemianowych.

·     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

·     Przepisy bhp i ochrony środowiska dotyczące malowania techniką kazeinową i krzemianową.

7. Malowanie farbą olejną

·     Rodzaje i zastosowanie farb olejnych.

·     Przygotowanie farby olejnej.

·     Materiały pomocnicze do malowania farba olejną.

·     Przygotowanie podłoża do malowania farbą olejną.

·     Zasady i rodzaje malowania farbą olejną.

·     Narzędzia i sprzęt stosowany w technice olejnej.

·     Obliczanie zużycia materiałów.

·     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

·     Przepisy bhp i ochrony środowiska dotyczące malowania techniką olejną.

8. Wykonywanie powłok lakierniczych

·     Powłoki lakiernicze – właściwości i zastosowanie.

·     Zasady malowania materiałami lakierniczymi.

·     Przygotowanie podłoży pod powłoki lakiernicze.

·     Rodzaje i dobór emalii.

·     Narzędzia i sprzęt stosowany w technice lakierniczej.

·     Obliczanie zużycia materiałów.

·     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

·     Przepisy bhp i ochrony środowiska oraz ochrony p.poż. dotyczące malowania techniką lakierniczą.

9. Tematy do realizacji przez kursantów

 

Wykaz literatury:

– Bezpieczeństwo i higiena pracy – S. Mac, J. Lwowski

– Budownictwo z technologią cz. 1 – K. Tauszyński

– Rysunek techniczny dla szkół zasadniczych – A. Maksymowicz

– Technologia robót malarskich – Z. Wolski

– Zarys materiałoznawstwa budowlanego – Z. Wolski

– Roboty malarskie i lakiernicze – M. Bablic

– Malowanie domu – J. Cassell, P. Parham

– Malowanie mieszkania – J. Cassell, P. Parham

– Malowanie i tapetowanie – S. Ratza

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).