Kurs obejmuje zakres materiału zgodny z programem dla osób ubiegających się  o uprawnienia kierowcy wózków widłowych obejmujące wszystkie typy wózków  wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych w tychże wózkach.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach.

Kurs realizowany jest w oparciu o posiadany program nauczania zgodny z Decyzją Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz. U. Nr 70, poz. 640

Wydawane uprawnienia są bezterminowe oraz w pełni spełniają wymagania stawiane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Warunkiem uczestniczenia w kursie na wózki widłowe jest:

 • Ukończony przez uczestnika 18-ty rok życia.
 • Badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie.

Cena kursu: 399 zł

Program kursu obejmuje:

35 godzin zajęć.

Program kursu:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • Budowa wózka,
 • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • Wiadomości z zakresu BHP,
 • Wiadomości o dozorze technicznym,
 • Informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych,
 • Praktyczna nauka jazdy oraz bezpieczna wymiana butli.

Dokumenty uzyskane po zakończonym szkoleniu:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie §6 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
 • Opcjonalnie po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym przed komisją UDT uprawnia do obsługi wózków podnośnikowych

zajęcia teoretyczne: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

UWAGA! Istnieje możliwość  wykładów poza siedzibą Szkoły