Kurs obejmuje zakres materiału zgodny z programem dla osób ubiegających się  o uprawnienia kierowcy wózków widłowych dotyczące wszystkich typów wózków  wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych w tychże wózkach.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach.

Kurs realizowany jest w oparciu o posiadany program nauczania zgodny z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym DzU 2018, poz. 47.

Wydawane uprawnienia są bezterminowe oraz w pełni spełniają wymagania stawiane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Warunkiem uczestniczenia w kursie na wózki widłowe jest:

 • ukończony przez uczestnika 18. rok życia,
 • badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie.

Cena kursu: 399 zł

Program kursu obejmuje:

35 godzin zajęć

Program kursu:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych.
 • Budowa wózka.
 • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami.
 • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami.
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
 • Wiadomości z zakresu BHP.
 • Wiadomości o dozorze technicznym.
 • Informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.
 • Praktyczna nauka jazdy oraz bezpieczna wymiana butli.

Dokumenty uzyskane po zakończonym szkoleniu:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).
 • Opcjonalnie po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym przed komisją UDT uprawnia do obsługi wózków podnośnikowych.

Zajęcia teoretyczne: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

UWAGA! Istnieje możliwość zorganizowania wykładów poza siedzibą szkoły.