Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie układania glazury ściennej i podłogowej z materiałów naturalnych.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Cena: 1400 zł

Liczba godzin: 80

Program kursu:

1. Wykonywanie posadzek jastrychowych / 10 godz/

 • Części składowe podłóg i ich konstrukcja.
 • Posadzka jako warstwa użytkowa podłogi.
 • Istota posadzek jastrychowych.
 • Posadzki jastrychowe betonowe i cementowe i inne ich rodzaje.
 • Posadzki przemysłowe.
 • Elementy wykończenia posadzek.
 • Szczeliny dylatacyjne.
 • Materiały do konserwacji posadzek.
 • Pielęgnacja świeżych posadzek bezspoinowych.
 • Organizacja robót posadzkarskich.
 • Konserwacja i naprawa posadzek jastrychowych.
 • Przepisy bhp  i ppoż. na stanowisku pracy.
 • Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.
 • Zasady przedmiarowania obmiaru robót.

2. Wykonywanie posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych / 15 godz/

 • Zakres stosowania posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Posadzki z deszczułek.
 • Sposoby mocowania deszczułek do podkładów.
 • Konserwacja posadzek.
 • Posadzki z płyt mozaikowych.
 • Posadzki z desek klejonych warstwowych.
 • Posadzki z płyt klejonych warstwowych.
 • Wykonywanie posadzek z desek iglastych.
 • Posadzki –parkiety pałacowe, taflowe.
 • Układanie posadzek panelowych.
 • Stosowanie i wykonywanie posadzek z kostki drewnianej.
 • Materiały pomocnicze.
 • Badania podczas odbioru posadzek drewnianych.
 • Przepisy bhp  i ppoż. na stanowisku pracy.
 • Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.
 • Zasady przedmiaru i obmiaru robót.

3. Wykonywanie posadzek z materiałów mineralnych / 10 godz/

 • Rodzaje materiałów mineralnych.
 • Właściwości techniczne materiałów.
 • Podstawowe surowce do produkcji płytek ceramicznych.
 • Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna.
 • Zasady wyznaczania poziomu powierzchni i spadków powierzchni.
 • Posadzki z płytek i kształtek ceramicznych kamionkowych.
 • Posadzki z płytek i płyt kamiennych.
 • Posadzki z płytek lastrykowych.
 • Posadzki z płytek  skałodrzewnych.
 • Posadzki z cegieł klinkierowych i zwykłych.
 • Elementy wykończenia posadzek.
 • Materiały pomocnicze i wykończeniowe.
 • Zasady , sposoby i techniki konserwacji posadzek.
 • Badania podczas odbioru posadzek mineralnych.
 • Przepisy bhp  i ppoż. na stanowisku pracy.
 • Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.
 • Zasady przedmiaru i obmiaru robót.

4. Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych / 10 godz/

 • Rodzaje materiałów  posadzkarskich z tworzyw sztucznych.
 • Właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne materiałów z tworzyw sztucznych.
 • Zasady wyznaczania poziomu powierzchni .
 • Składniki farby klejowej.
 • Właściwości i zastosowanie farby klejowej.
 • Posadzki ze sztywnych płytek z PVC.
 • Posadzki z  elastycznych płytek z PCV.
 • Posadzki z  elastycznych wykładzin z PVC.
 • Zasady układania i mocowania wykładzin dywanowych.
 • Technika wykonywania posadzek wykładzin i płytek gumowych.
 • Współczesne metody łączenia materiałów – klejenie, zgrzewanie.
 • Zasady wykonywania posadzek z wykładzin kauczukowych.
 • Elementy wykończenia posadzek z tworzyw sztucznych.
 • Posadzki bezspoinowe z kompozycji żywiczno-mineralnej.
 • Zasady , sposoby i techniki konserwacji posadzek.
 • Metody dokonywania napraw i remontów posadzek.
 • Przepisy bhp  i ppoż. na stanowisku pracy.
 • Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.
 • Zasady przedmiaru i obmiaru robót.
 • Kalkulacja materiałowa.

5. Wykonywanie okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z materiałów mineralnych /10 godz/

 • Rodzaje materiałów mineralnych okładzinowych.
 • Właściwości techniczne materiałów.
 • Warunki techniczne przystąpienia do robót.
 • Stosowane rozwiązania techniczne.
 • Przygotowanie podłoża.
 • Przygotowanie płytek do ułożenia na powierzchni.
 • Zasady wyznaczania powierzchni licowej.
 • Układania płytek fajansowych szkliwionych na zaprawie.
 • Mocowanie płytek za pomocą klejów i zapraw klejowych.
 • Zasady wykonywania okładzin z płytek i kształtek kamionkowych szkliwionych.
 • Okładziny z płytek kamionkowych mozaikowych.
 • Zastosowanie i wykonywanie okładzin z płytek szklanych.
 • Okładziny z płyt kamiennych.
 • Okładziny zewnętrzne z cegieł i kształtek klinkierowych.
 • Mocowanie płyt kamiennych.
 • Metody dokonywania napraw i remontów okładzin.
 • Przepisy bhp  i ppoż. na stanowisku pracy.
 • Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.
 • Zasady przedmiaru i obmiaru robót.
 • Kalkulacja materiałowa.

6. Wykonywanie okładzin z tworzyw sztucznych / 10 godz/

 • Właściwości okładzin z tworzyw sztucznych.
 • Okładzinowe materiały z tworzyw sztucznych.
 • Okładziny klejowe, napinane i mocowane mechanicznie.
 • Przygotowanie podłoży.
 • Narzędzia i sprzęt.
 • Wykonywanie okładzin wewnętrznych.
 • Wykonywanie okładzin zewnętrznych.
 • Wykończenie powierzchni okładzin.
 • Naprawa, remont i renowacja.
 • Odbiór robót.
 • Przepisy bhp.

7. Wykonywanie okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych / 10 godz/

 • Właściwości okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Okładzinowe materiały z drewna.
 • Okładzinowe materiały drewnopochodne.
 • Płyty gipsowo-kartonowe.
 • Wykonywanie okładzin drewnianych.
 • Wykonywanie okładzin z materiałów drewnopochodnych.
 • Wykonywanie okładzin z płyt kartonowo-gipsowych.
 • Sufity podwieszone.
 • Wykończenie i konserwacja  powierzchni okładzin.
 • Materiały mocujące elementy okładzinowe.
 • Naprawa, remont i renowacja.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
 • Odbiór robót.
 • Przepisy bhp.

8. Tematy do realizacji przez kursantów / 5 godz/

 

Wykaz literatury:

– Murarstwo i tynkarstwo – Martinek,Szymaniak

– Technologia o materiałach budowlanych – W. Lenkiewicz, Z. Michnowski

– Posadzkarz – A.Sieniawska-Kuras,

Zawodowy rysunek budowlany T. Maj

– Bezpieczeństwo i higiena pracy – S. Mac, J. Lwowski

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).