Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie utrzymania porządku na terenie obiektu.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu 

Cena: 600 zł

Liczba godzin: 30

Program kursu:

1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 3 godz.

2. Eksploatacja maszyn i urządzeń – 3 godz.

3. Środki chemiczne – 3 godz.

4. Utrzymanie porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego na terenie obiektu – 5 godz.

5. Elementy prawa –2 godz.

6. Zajęcia praktyczne – 14 godz.

 

Wykaz literatury:

– Wszystko o prawie pracy i BHP – R. Maciejewska

– Bezpieczeństwo i higiena pracy – S. Mac, J. Lwowski

– Maszynoznawstwo dla szkoły zasadniczej – L. Bożenko

Wstęp do prawoznawstwa Z. Tobor

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).