Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie utrzymania terenów zielonych.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Cena: 600 zł

Liczba godzin: 30

Program kursu:

1. Podstawy projektowania terenów zielonych – 3 godz.

2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu – 3 godz.

3. Rośliny ozdobne – 2 godz.

4. Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych – 3 godz.

5. Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów – 3 godz.

6. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 godz.

7. Zajęcia praktyczne – 14 godz.

 

Wykaz literatury:

– Wszystko o prawie pracy i BHP – R. Maciejewska

– Bezpieczeństwo i higiena pracy – S. Mac, J. Lwowski

Urządzanie terenów zieleni – A. Bartosiewicz

– Architektura krajobrazu – J. Bogdanowski

– Projektowanie ogrodów – J. Brookes

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).