Dotychczasowe kursy na licencje I i II stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z“Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia”, zostają zastąpione kursem potwierdzającym przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Czas trwania: 245 godzin dydaktycznych

Program Nauczania Zawiera:

1.BLOK OGÓLNO PRAWNY

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego

 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy

 • Wybrane zagadnienia psychologii

 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

50 H

2. BLOK OCHRONY OSÓB

 • Taktyka wykonywania zada ń ochrony os ó b

30 H

3. BLOK OCHRONY MIENIA

 • Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia

 • Zakres pojęcia ochrona mienia.

 • Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:

 • Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń

70 H

4. BLOK WYSZKOLENIE STRZELECKIE

 • Budowa i zasady działania broni palnej

 • Zasady bezpiecznego obchodzenia si ę z broni ą palną

 • Techniki posługiwania si ę broni ą palną

35 H

5. BLOK SAMOOBRONA

30 H

6. BLOK TECHNIKI INTERWENCYJNE

30 H

 

CENA KURSU: 1290 zł

Kształcenie realizowane jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. (Od dnia 1 stycznia 2014 r. licencja pracownik ochrony fizycznej zastąpiona została wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) Wpis umożliwia również o ubieganie się o koncesję MSWiA do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony.

Akty Prawne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, Dz. U. Z 1999r. Nr 11, poz. 95, Dz. U. z 2000r. Nr 29, poz. 357,Dz .U. z 2001r. Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 n Nr 123, poz. 1353, Dz. U. Z 2002r. Nr 71, poz. 656 i Nr 74, poz. 676);

roni i amunicji. (Dz. U. Nr 113, poz. 730);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia Dz.U. 2013 poz. 1688