Uncategorized

Ilość godzin – 50 h

 

Cena kursu – 1250 zł

 

Adresaci kursu: psychologowie, pedagodzy, socjologowie, menedżerowie, pracownicy HR, prawnicy, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz inne osoby, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje zawodowe.

 

Cel szkolenia – celem jest zdobycie wiedzy dotyczącej mediacji sądowych i pozasądowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami i zastosowaniem mediacji. Pozna kluczowe składowe psychologii konfliktu. Zapozna się z procedurami rozwiązywania konfliktów, psychologią komunikacji, elementami procesu negocjacji niezbędnymi w prowadzeniu mediacji. Zapozna się z przebiegiem procesu mediacji, pozna narzędzia mediacyjne oraz przepisy regulujące instytucję mediacji.

 

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie do mediacji.
 2. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.
 3. Modele prowadzenia procesu mediacji.
 4. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 5. Dynamika konfliktu.
 6. Model eskalacji konfliktu.
 7. Strategie rozwiązywania konfliktów.
 8. Błędy komunikacyjne w konfliktach oraz zasady budowania konstruktywnego dialogu.
 9. Techniki mediacji, negocjacji, komunikacji.
 10. Umiejętność uruchamiania motywacji wewnętrznej i zewnętrznej u stron.
 11. Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych.
 12. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacji.
 13. Standardy i zasady mediacji.
 14. Etyka w zawodzie mediatora.
 15. Przeciwwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych.
 16. Specyfika mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

 

Efekty szkolenia – rozwija i wzmacnia posiadane umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne do negocjacji, mediacji oraz rozwiązywania konfliktów Kształtuje u uczestników postawy sprzyjające wykorzystywaniu w praktyce umiejętności nabytych podczas kursu.

 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.