STAŁY NADZÓR BHP NAD ZAKŁADEM PRACY

Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorstw prywatnych, jak i urzędów, placówek oświatowych czy organizacji samorządowych. Podejmujemy się współpracy zarówno z klientami polskimi, jak i zagranicznymi. Proponowana przez nas kompleksowa obsługa firm obejmuje: opracowanie oceny ryzyka zawodowego, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, doradztwo w zakresie prawa pracy, a także stworzenie regulaminu pracy i wynagradzania. Ponadto przeprowadzamy wstępne i cykliczne szkolenia BHP dla pracowników, kursy przeciwpożarowe i udzielania pierwszej pomocy, organizujemy także kursy zawodowe.

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy BHP firmie zewnętrznej – specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

W ramach świadczenia stałych usług na rzecz zakładów pracy proponujemy:

doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP
sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy
przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
udział w wykonywaniu badań środowiskowych
pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

Usługi z zakresu bhp, ppoż. i pierwszej pomocy obejmują także:

Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.
Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
Zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.
Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
Comiesięczne przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokółem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.
Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
Doradztwo i sprzedaż środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego, instrukcji bhp i ppoż.(znaki ewakuacyjne, instrukcje pożarowe itp).
Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.

Umowa Stała

Z chwilą podpisania stałej umowy świadczymy nadzór nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba bhp.

Podpisana umowa określa zakres świadczonych usług oraz warunków ich realizacji.

COLLEGE MEDYCZNY w ramach podstawowej stałej umowy zapewnia:

a) szkolenia medyczne bhp i ppoż. (wstępne, okresowe),

b) kontrola ważności i aktualności szkoleń okresowych bhp, profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań lekarskich;

c) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i nieprawidłowościach wraz z

wnioskami zmierzającymi do ich likwidacji;

d) współdziałanie z pracodawcą w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

e) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp, oraz ppoż.,

f) dokonywanie okresowych przeglądów placówki jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy;

g) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników, podejmowanie działania profilaktycznych w celu zapobiegania w przyszłości podobnym zdarzeniom;

h) dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;

i) sporządzenie do 31 grudnia każdego roku analizy stanu bhp za rok bieżący zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę warunków pracy;

j) udział w reprezentowaniu firmy przed państwowymi instytucjami kontroli (Państwową Inspekcją

Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną);

Na życzenie klienta umowę można rozszerzyć o inne usługi.

Zaletami podpisania stałej umowy są:

stała zryczałtowana opłata (miesięczna),
przejęcie zadań służby bhp w Zakładzie,
za aktualizację dokumentacji bhp nie ma dodatkowych opłat,
za doradztwo prawne nie ma dodatkowych opłat,
na bieżąco kontrolujemy potrzebę szkoleń bhp oraz badań lekarskich,
informujemy o potrzebie przeprowadzenia pomiarów środowiska pracy i innych obowiązków ciążących na pracodawcy.

Zawsze istnieje możliwość negocjacji cen oraz indywidualnego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb dotyczy to np. szkoleń które często są organizowane dla większej liczby osób. Przedstawiamy ceny naszych usług:

 

Nazwa usługi Cena
Szkolenia wstępne ogólne od 30pln/osoba
Szkolenia okresowe BHP i ppoż., od 50 pln/osoba
Kompleksowa obsługa BHP od 200 pln/miesiąc
Kwota uzależniona jest od liczby osób zatrudnionych w zakładzie pracyMiesięcznie netto

0-10 200,00
10-20 350,00
20-30 500,00
30-50 700,00

W cenę wliczony jest dojazd do siedziby zamawiającego. Ilość przyjazdów jest ustalana w zależności od potrzeb.

 

Oceny ryzyka zawodowego od 100 pln
Dokumentacja powypadkowa od 200 pln
Jednorazowa kompleksowa obsługa bhp od 250 pln
Analiza stanu bhp (roczna) od 200 pln
Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego od 700 pln
Oznakowanie obiektu od 200 pln
Kompleksowa obsługa ppoż. od 100 pln/ miesiąc
Sprzedaż: odzieży roboczej, środków ochrony,
piktogramów (każdy rodzaj i ilość)
do uzgodnienia

 

Ceny usług ustalane są indywidualnie do zakresu i potrzeb klienta. Podane ceny stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Podstawa prawna :

1. art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
2. art. 2373 § 2 k.p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”
3. art.207§2 K.P. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Ryzyko zawodowe – rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

4. art.207§1 K.P. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.