Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny i jest jednostką szkolącą wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod numerem ewidencyjnym 2.26/00035/2011.

 W związku z powyższym osoby bezrobotne, które chciałby skorzystać z naszych kursów i szkoleń zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 37, art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) mogą starać się o udział w szkoleniu w trybie indywidualnym i sfinansowania kosztów takiego szkolenia ze środków Funduszu Pracy. Szczegółowe zasady co do organizacji tego typu szkoleń uzyskać można w Wojewódzkich Urzędach Pracy (WUP), Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) lub Miejskich Urzędach.

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz 415 z póżn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zawiadamia, iż instytucja szkoleniowa Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny ul. Duża 21, 25-304 Kielce została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych

ZAPRASZAMY!