Cel szkolenia

uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie zgodnie z wymogami MEN (Dz. U. Nr 14/1999poz. 126 z późn. zm.); wyposażenie w kompetencje potrzebne do sprawnego, kreatywnego zarządzania placówką przy uwzględnieniu wymagań programowych i strukturalnych reformy systemu oświatowego i prawa oświatowego.

Program szkolenia:

 1. Podstawy wiedzy prawnej:
 • prawo oświatowe,
 • prawo pracy
 • KN, KP oraz prawo administracyjne i cywilne.
 1. Organizacja  i zarządzanie  placówką oświatową:
 • planowanie szczegółowej organizacji kształcenia oraz kształtowanie profilu działalności szkoleniowo – kursowej w zależności od potrzeb środowiska lokalnego,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją celów i zadań Placówki, pod względem metodycznym i dydaktycznym,
 • wytyczanie kierunku rozwoju Placówki,
 • zarządzanie jakością kształcenia, ocena kadry dydaktycznej, współpracowanie z kadrą dydaktyczną w ramach tworzenia i uaktualniania programów nauczania,
 • programowanie, planowanie i organizowanie pracy placówki z uwzględnieniem kryteriów rozwoju, ewaluacji,
 • tworzenie narządzi do ewaluacji procesu kształcenia i nadzoru nad jej przebiegiem,
 • zarządzanie placówką oświatową,
 • zarządzanie finansami w placówce (budżet placówki, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zamówienia publiczne) oraz kontrola działalności finansowej.
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

Uczestnicy: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele oraz liderzy zespołów nauczycielskich

Uczestnik otrzymuje  certyfikat ukończenia kursu.

Ilość godz. 50 godz. 

Koszt 1900zł/osoba