Kursy I Szkolenia

CELE:

Zdobycie wszechstronnego przygotowania z zakresu wiedzy o pomocy społecznej, zarządzania, psychologii, prawa, oraz marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 • Nabycie umiejętności skutecznego planowania i realizowania zadań pomocy społecznej
 • Nauka organizowania pomocy przy jednoczesnym kierowaniu zespołem
 • Uczestnik potrafi wykorzystywać swój i innych potencjał do pomagania
 • Uzyskanie kwalifikacji akredytowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

ADRESACI:

 Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które chcą rozwijać swoją karierę oraz zdobyć dyplom akredytowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • osób, które otrzymały możliwość objęcia stanowiska kierowniczego i potrzebują zdobycia wymaganych prawnie kwalifikacji
 • osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i w przyszłości planują objąć stanowisko kierownicze w Jednostkach Pomocy Społecznej

PROGRAM:

 Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

 1. a) Kadra menedżerska w pomocy społecznej,  w tym umiejętność  przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów
 2. b) Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. c) Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej
 4. d) Kierowanie i zarządzanie superwizyjne
 5. e) Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego
 6. f) Systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
 7. g) Kontrola zarządcza
 8. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
 9. Elementy etyki
 10. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
 11. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 12. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 13. Terminy z dziedziny przepisów odnośnie pomocy społecznej, oraz zabezpieczenia społecznego
 14. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)
 15. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 16. Stres, oraz wypalenie zawodowe

 

ILOŚĆ GODZIN: 45h

CENA: 850zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • kompletne materiały szkoleniowe
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł