Dział Księgowości, do którego zadań w szczególności należy:

 • Sprawdzanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością, pod względem formalno-rachunkowym.
 • Przygotowywanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością, do zatwierdzenia.
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością.
 • Dekretowanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością.
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością, przy użyciu systemu informatycznego.
 • Uzgadnianie sald na kontach bilansowych, pozabilansowych i wynikowych.
 • Finansowa obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z obrotem gotówkowym.
 • Realizacja dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Rozliczanie wypłaconych zaliczek.
 • Rozliczanie krajowych podróży służbowych.
 • Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie.
 • Rozliczanie wyniku finansowego.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych.
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby Zarządu
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów, pod względem formalno-rachunkowym.
 • Dekretowanie dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów.
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów, przy użyciu systemu informatycznego.
 • Realizacja dyspozycji środkami pieniężnymi.

Kontakt:

Adres e-mail do działu: ksiegowosc@college-med.pl

tel. 533 990 360

Główna księgowa Iwona Mieszczankowska

Adres e-mail: i.mieszczankowska@college-med.pl

Księgowa Danuta Borowiecka

Adres e-mail: danutaborowiecka@college-med.pl