Dział marketingu i promocji to wyodrębniony sektor w Konsorcjum. Działania tego sektora skupiają się wokół dbania o wizerunek marki, promowanie  i strategii budowania relacji między Konsorcjum, a odbiorcą. Natomiast dział ten może być różnie określany ze względu na zakres usług i zadań, wokół jakich się koncentruje.

Dział marketingu i promocji zajmuje się tworzeniem strategii wspierających sprzedaż, kreuje pozytywny wizerunek marki, dążąc do jej ekspansji i umocnienia pozycji na rynku. W tym celu planuje zwiększyć zdolność finansową przedsiębiorstwa. By odnotować duży zysk ze sprzedaży, przedstawiciele działu marketingu i promocji poszukują i wykorzystują sytuację na rynku, dostosowując do niej koncepcje strategiczne i rejestrując wszystkie czynności, związane z wdrażaniem podjętej strategii.

Zadania Działu obejmują:

 1. wykonywanie decyzji podejmowanych przez Prezesa Zarządu Konsorcjum i prac zleconych przez Biuro Prezesa Zarządu Konsorcjum;
 2. wdrażanie i realizacja założeń strategii promocji Konsorcjum oraz budowanie pozytywnego wizerunku Konsorcjum w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym;
 3. inicjowanie, projektowanie i prowadzenie działań marketingowych promujących ofertę dydaktyczną, naukową, kulturalną i sportową Konsorcjum wśród klientów;
 4. organizację przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym, współplanowanie i realizacja prac nad przygotowaniem cyklicznych wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, otwartych dla społeczności Konsorcjum, miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego;
 5. wsparcie promocyjne organizacji uniwersyteckich, fundacji i inicjatyw studenckich w ramach centralnych i wydziałowych imprez naukowych oraz edukacyjnych organizowanych przez Uniwersytet na rzecz aktywowania potencjału twórczego i organizacyjnego studentów wszystkich kierunków;
 6. współpraca i budowanie pozytywnych relacji z jednostkami administracji rządowej samorządowej, innymi uczelniami wyższymi w kraju i za granicą oraz z organizacjami wspierającymi promocję Konsorcjum;
 7. budowanie pozytywnych relacji ze środowiskiem biznesowym, zachęcając do współpracy w ramach projektów non-profit realizowanych przez Konsorcjum;
 8. planowanie i prezentacja oferty Konsorcjum na targach edukacyjnych w Polsce i za granicą;
 9. projektowanie, przygotowywanie i zamawianie spójnych materiałów promocyjnych, medialnych kampanii reklamowych w prasie, Internecie, radiu i telewizji,  na nośnikach outdoor, a także na platformach mobilnych;
 10. inicjowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań promocyjno-wizerunkowych na rzecz Konsorcjum również przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych;
 11. opiniowanie ofert dotyczących promocji w sieci Internet oraz rozwiązań IT, wsparcie merytoryczne i kreatywne dla twórców stron internetowych jednostek oraz opiniowanie projektów stron internetowych jednostek;
 12. tworzenie i opracowanie baz danych (kontaktów, danych, zdjęć, adresów e-mail) na podstawie prowadzonych działań z możliwością udostępniania ich jednostkom współpracującym;
 13. nadzór nad realizacją zawartych umów na sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 14. współpraca z agencjami reklamowymi i wydawcami, zakup powierzchni pod przygotowane reklamy oraz nadzór nad realizacją zawartych umów;
 15. prowadzenie monitoringu rynku usług edukacyjnych.
 16. zawieranie umów barterowych z innymi placówkami oświatowymi, polegających na promocji oferty Konsorcjum;
 17. Realizacja planów marketingowych.

 

Kontakt do działu marketingu i promocji:

marketing@konsorcjum.edu.pl

tel: 534 051 222

Anna Nogaj-Wilk – Dyrektor działu

adres e-mail: annanogaj@konsorcjum.edu.pl

tel: 533 825 511

Aleksandra Faryna – grafik

adres e-mail: aleksandrafaryna@konsorcjum.edu.pl