Dział Projektów.

Dział Projektów został powołany w celu współpracy z jednostkami Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego w zakresie pozyskiwania środków finansowych z UE, grantów lokalnych oraz Krajowych Projektów Badawczych.

Do zadań Działu należy:

 • wyszukiwanie, gromadzenie i archiwizacja informacji o możliwości, zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków krajowych i unijnych dla Konsorcjum;
 • udzielanie indywidualnych porad pracownikom w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków krajowych i unijnych, w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Konsorcjum;
 • przygotowanie załączników formalnych wniosku o dofinansowanie, w zakresie administracji centralnej, w ścisłej współpracy z jednostką wnioskującą;
 • wsparcie przy wypełnianiu części formalnej wniosku;
 • opiniowanie części merytorycznej wniosku – przekazywanie uwag, wskazówek i propozycji w zakresie właściwego wypełniania części merytorycznej wniosku oraz budżetu projektu;
 • koordynacja obiegu wniosku w Konsorcjum;
 • przygotowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej propozycji szczegółowych zasad realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych;
 • prowadzenie rejestru realizowanych przez Konsorcjum projektów;
 • kontrola obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych na kierownika projektu umową o dofinansowanie;
 • koordynacja prac nad przygotowaniem oraz współpraca z jednostkami administracji centralnej w zakresie realizacji i rozliczania projektów Konsorcjum uznanych przez zarząd za priorytetowe;
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań w zakresie liczby złożonych wniosków, przyznanych środków i postępie realizowanych projektów;
 • bieżące monitorowanie realizowanych w Konsorcjum projektów – monitoring poprawności realizacji projektu zgodnie z wytycznymi;
 • monitoring zachowywania trwałości projektów zgodnie z wytycznymi

Kontakt:

Adres e-mail do działu: projekty@college-med.pl

Tel: 533 910 221

Kierownik biura projektów Pani Agnieszka Podlodowska

Adres e-mail: agnieszkapodlodowska@college-med.pl

Koordynator biura projektów Pani Ewelina Głuszek

Adres e-mail: ewelinagluszek@college-med.pl