Potwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących College Medycznym jest wdrożony system zarządzania jakością zgodny z akredytacją Kuratorium Oświaty w Kielcach i Standardami Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

W dniu 14.05.2018 roku College Medyczny otrzymał certyfikat jakości (SUS 2.0) potwierdzający najwyższe standardy jakości usług szkoleniowo-rozwojowych w Europie.

 

    

 

Priorytetem dla naszej placówki w Kielcach jest wysoki poziom usług edukacyjnych i bezwzględna dbałość o klienta. Najwyższe standardy w zakresie kształcenia na studiach i kursach potwierdzone zostały powołaniem 2.02.2017 roku Europejskiego Centrum Akredytacji oraz otrzymaniem licznych nagród i wyróżnień.

Ważnym aspektem ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług jest fakt, iż w dniu 22.02.2018 roku College Medyczny został członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Naszym celem było zawsze propagowanie oraz promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo-rozwojowych na rynku. Przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk, który zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo-rozwojowych, przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi.

 

Kodeks Dobrych Praktyk.pdf

 

System zarządzania jakością pozwala na systematyczne kontrolowanie i doskonalenie funkcjonowania firmy na wszystkich obszarach działalności. Jasno określone cele i zadania, przypisana im odpowiedzialność oraz zaangażowanie całego personelu, zapewniają zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług edukacyjnych w sposób kompetentny i zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Przekłada się to bezpośrednio na stałe podnoszenie poziomu realizacji kształcenia i obsługi klientów, unowocześnianie metod nauczania, modernizację bazy szkoleniowej i stałe dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb współczesnego rynku pracy.

 

Korzyści z wdrożenia w szkole systemu zarządzania jakością:

 • poprawa organizacji i skuteczności procesu dydaktycznego;
 • większa elastyczność na potrzeby słuchaczy;
 • nastawienie naszych placówek na stałe podnoszenie jakości nauczania i osiąganie założonych celów w zakresie dydaktyki i wychowania;
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w szkole zarówno kursantów, studentów, jak i pracowników;
 • spełnianie wysokich standardów postępowania wobec słuchaczy i innych klientów szkoły;
 • ujednolicenie sposobu prowadzenia podobnych spraw w oparciu o określone procedury, instrukcje i regulaminy wewnętrzne;
 • usprawnienie procesu zarządzania szkołą we wszystkich obszarach jej funkcjonowania;
 • podniesienie poziomu kultury organizacyjnej i skuteczności komunikacji wewnętrznej;
 • wspomaganie personelu w zdobywaniu pożądanych kompetencji dla procesu kształcenia, wychowania i opieki;
 • uruchomienie mechanizmów zapewniających optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich i materialnych oraz czasu i informacji;
 • wsparcie procesu identyfikacji potencjału do rozwoju szkoły i ciągłego doskonalenia pracy z kursantami i studentami;
 • zapewnienie właściwego nadzoru wykorzystania środków finansowych;
 • polepszenie klimatu dla wprowadzania usprawnień i innowacji w pracy szkoły;
 • zwiększenie konkurencyjności szkoły na rynku edukacyjnym;
 • gwarancja realizacji polityki państwa w dziedzinie edukacji dzięki spełnianiu przez szkołę wszelkich wymagań prawnych.