Kursy I Szkolenia

Temat:

Pozarolnicza działalność jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem ważnych zmian w roku 2021 i od stycznia 2022r. łącznie ze składką zdrowotna w Polskim Ładzie uzależnioną od rodzaju działalności, form opodatkowania oraz wielokrotnością tej składki.

Adresaci :

 • dla osób mających działalność gospodarczą opodatkowaną  PIT,
 • udziałowców  spółek opodatkowanych,
 • dla osób mających działalność gospodarczą,
 • dla osób wyrażających chęć założenia własnej działalności gospodarczej

Cel kursu:

 • Dostarczenie podstawowej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce tj. zapoznanie się z głównymi wymogami oraz obowiązkami wynikającymi z faktu rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zapoznanie i wyposażenie jego uczestników w aktualną wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym przede wszystkim na temat przepisów prawa, związanych z wymogami formalnymi ich zakładania, rejestracji, czy funkcjonowania.
 • Umożliwienie uczestnikowi szkolenia dokonania właściwego wyboru formy opodatkowania.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek jak uniknąć najczęściej popełnianych przez firmy błędów.

Program:

 1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • twórca i artysta
  • wolny zawód
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, spółka komandytowo-akcyjna,
  • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
  • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół
 2. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postepowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.
 3. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2021 r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
 4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne:
  • ulga na start
  • mała składka
  • mały ZUS+
 5. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:
  • Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
  • Twórcy i artyści
  • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
  • Działalność gospodarcza
 6. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:
  • Zasady ogólne – liniowy
  • Zasady ogólne – skala
  • Karta podatkowa
  • Ryczałt ewidencjonowany
 7. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:
  • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
  • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
  • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT
 8. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:
 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
 • urlopy bezpłatne
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński
 • pozostałe tytułu
 • emeryt-rencista
 • uczeń-student

Czas trwania: 6h

Cena: 500 zł (obowiązuje przy utworzeniu się grupy liczącej min. 10 osób).

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

Prowadzący Dariusz Suchorowski: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Pracę rozpoczynał jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierował Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Od 2005 r. do 2020 r. pełnił w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracował z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat był również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Posiada szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

– podlegania ubezpieczeniom,

– ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,

– ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,

– przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,

– ustalanie ustawodawstwa właściwego,

– świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Posiadaną wiedzę przekazywał jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywał również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.