Kursy I Szkolenia

CELE:

Uczestnik szkolenia zapoznany będzie z podstawami pracy administracyjno-biurowej, m.in. z zadaniami i obowiązkami pracownika administracyjno-biurowego, czy elementami BHP. Obsługa komputera, poprawne korzystanie z internetu, komunikacja interpersonalna w obsłudze klienta- na pozyskanie wiedzy z tych treści programowych również będzie mógł liczyć. Zostanie wprowadzony w proces obiegu dokumentów w biurze, a także w przebieg ich archiwizacji. Pozna reguły panujące w kulturze tego zawodu, jak i te należące do etykiety rozmowy telefonicznej. Ponadto- zapozna się także z podstawowymi wytycznymi redagowania pism biurowych i procesowych. Kolejno przedstawione zostaną mu elementy podstaw zarządzania dokumentacją, systemem kancelaryjnym, jak również klasyfikowaniem informacji. Co więcej- przedstawione zostaną kursantom również klauzule tajności i sposób działania okresu ochronnego. Szkolenie wzbogacone jest o dodatkowe moduły obsługi programów użytkowych, na których najczęściej pracują podmioty instytucji biurowych: Microsoft Word, Microsoft Excel, oraz PowerPoint.

ADRESACI:

-Wszyscy, którzy osiągnęli pełnoletność,

-Studenci/absolwenci kierunku administracja, jak również kierunków pokrewnych (np. marketing i zarządzanie, archiwistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo),

-Bezrobotni, poszukujący zatrudnienia na stanowisku pracownika biurowego,

-Osoby planujące związać swoją przyszłość z zawodem o charakterze typowo biurowym,

-Zainteresowani pracą z dokumentami i ich obiegiem,

-Ceniący pracę w stabilnych warunkach, o stałym przedziale czasowym.

PROGRAM

Część teoretyczna:

-BHP w pracy biurowej i ogólna kultura zawodu,

-Etyka obowiązująca pracownika biurowego ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

-Organizacja stanowiska pracy, utrzymywanie porządku(należyta staranność/dbałość o nie),

-Zasady obsługi klientów,

-Sposoby radzenia sobie z trudnym klientem (jak postępować, czego unikać, na jakie zachowania można sobie pozwolić; które z nich są dopuszczalne, przyjmowanie i rozwiązywanie zastrzeżeń),

-Przyswojenie wiedzy na temat systemu kancelaryjnego występującego w biurze, jak również tych mu współtowarzyszących: dziennikowego i bezdziennikowego,

-Obieg dokumentów w firmie (działanie, przepływ, rozpatrywanie, selekcja, archiwizacja),

-Przechowywanie akt,

-Przyjmowanie, segregowanie, oraz wysyłanie firmowej korespondencji,

-Rodzaje korespondencji biurowej: osobowa, handlowa, finansowa i administracyjna,

-Ewidencjonowanie,

-Narzędzia stosowane/używane w mediach społecznościowych,

-Komunikacja marketingowa w serwisach społecznościowych,

Część praktyczna:

-Czynniki składowe pisma, wraz ze standardami ich rozmieszczenia,

-Procedura sporządzania protokołów, sprawozdań, notatek służbowych,

-Przydatne techniki biurowe: nauka obsługi urządzeń biurowych (m.in. telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne),

-Specyfika oprawiania dokumentacji (np. bindowanie),

-Obsługa komputera przy umiejętnym korzystaniu ze źródeł internetowych (otwieranie plików, zapisywanie dokumentów, wyszukiwanie informacji),

-Działanie przeglądarek,

-Edytowanie i formatowanie tekstu,

-Nauka poprawnego adresowania, oraz tytułowania poszczególnych form tekstowych,

-Obsługa programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint.

 

CZAS TRWANIA: 60h

CENA: 990zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł