PROGRAM

Wprowadzenie:

Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia.

 • Nowe przepisy o działalności gospodarczej – podstawowe definicje i zagadnienia. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady jej prowadzenia.
 • Dowody księgowe księgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 • Omówienie poszczególnych kolumn podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz omówienie zasad dokonywania wpisów.
 • Omówienie kolumn kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – zasady księgowania przychodów.
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – zasady księgowania kosztów.
 • Księgowanie wynagrodzeń w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jak zaksięgować listę płac, rachunki do umów zlecenia i o dzieło oraz składki ZUS od wynagrodzeń.
 • Księgowanie pozostałych wydatków – kolumna 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Środki trwałe i ich amortyzacja – omówienie rodzajów amortyzacji i zasad księgowania odpisów amortyzacyjnych.

 • Amortyzacja środków trwałych – podstawowe informacje. Rodzaje amortyzacji, zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych i księgowania ich w KPiR.
 • Środki trwałe a wyposażenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorcy a zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

 • Koszty działalności badawczo-rozwojowej w księdze przychodów i rozchodów.

Korygowanie błędnych wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów.

 • Jak korygować błędne wpisy w księdze przychodów i rozchodów.
 • Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – podsumowanie księgi i spis z natury.

Jak liczyć zaliczki na podatek dochodowy – omówienie zasad i przykłady.

 • Jak się liczy zaliczki na podatek dochodowy w oparciu o wpisy w KPiR.
 • Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zasady opodatkowania.

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podstawowe informacje.
 2. Jak się liczy podatek w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – omówienie zasad i przykłady wyliczenia.
 3. Karta podatkowa jako forma opodatkowania działalności gospodarczej.
 4. Zmiana formy opodatkowania i prowadzenia księgowości – kiedy jest dopuszczalna i na jakich zasadach.

Podatek VAT – podstawowe informacje i zagadnienia.

 • Podatek od towarów i usług (VAT) – najważniejsze informacje.
 • Stawki podatku VAT i zasady jego naliczania. Rejestracja podatnika VAT.
 • Ewidencje VAT i zasady ich prowadzenia.
 • Split payment – mechanizm podzielonej płatności – omówienie i zasady stosowania.
 • Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe informacje i zagadnienia.

Wprowadzenie do systemu Comarch ERP Optima.

 • Omówienie trybu zakładania firmy.
 • Tworzenie i modyfikowanie planu kont.
 • Tworzenie kartotek kontrahentów i pracowników.
 • Definiowanie rejestrów zakupu i sprzedaży.
 • Wprowadzanie bilansu otwarcia.

Praca w systemie na bazie dokumentów źródłowych.

 • Ewidencja dokumentów prostych (m.in. PK, WZ, RW, PW).
 • Ewidencja raportów kasowych i bankowych.
 • Ewidencja faktur zakupu i sprzedaży.
 • Ewidencja dokumentów w walucie obcej.

 Tworzenie raportów księgowych.

 • Rozliczanie rozrachunków.
 • Sporządzanie raportów miesięcznych – wydruk z księgi głównej, zestawienie obrotów i sald.
 • Sporządzanie rejestrów VAT.

Zakończenie

 • Zakończenie i informacja o dokumentach ukończenia szkolenia.
Efekty kształcenia:

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy:

– znają aktualne przepisy dot. prowadzenia działalności gospodarczej;

–  znają zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;

–  wiedzą jak naliczać podatek z formie ryczałtu;

– potrafią naliczać odpisy amortyzacji środków trwałych;

– znają koszty działalności środków trwałych;

– znają najważniejsze informacje na temat podatku od towarów i usług.

 

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

– zasad księgowania przychodów;

– zasad księgowania kosztów;

– księgowania wynagrodzeń i pozostałych wydatków;

– korygowania błędnych wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;

– zasad liczenia zaliczki na podatek dochodowy.

 

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy nabędą kompetencje w zakresie:

– obsługi programu OPTIMA;

– tworzenia raportów księgowych.

 

Liczba godzin: 120.
Koszt: 1800 zł.