Kursy I Szkolenia

CELE:

Przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Zdobycie od podstaw umiejętności i wiedzy niezbędnej do pracy w działach kadrowo – płacowych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy rozwiązują zadania. W programie kursu przewidziane są także zajęcia komputerowe, gdzie słuchacze na indywidualnych stanowiskach komputerowych zapoznają się z programami, tj. Płatnik oraz Symfonia Kadry i Płace. Szkolenie to zostało przygotowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy, wedle których zostanie przeprowadzone.

Ponadto w trakcie kursu umówione zostaną:
• rozwiązania prawne związane z zatrudnieniem pracownika
• dokumentacja związana z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy
• zasad rozliczania wynagrodzeń pracowników
• szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach
• bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków
• zasady udzielania różnych urlopów i ustalenie wynagrodzenia za urlop
• sposób wyliczenia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego,
• zapoznanie z programami Płatnik, czy Symfonia Kadry i Płace

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca-pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • nabycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych, oraz ZUS
  poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.

ADRESACI:

Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy, osoby które chciałyby rozpocząć pracę w działach kadrowo-płacowych, pracowników biur rachunkowych, jak również osoby pracujące w innych działach finansowo-księgowych, które chciałyby rozszerzyć swoją wiedzę.

PROGRAM:

MODUŁ I

 1. Nawiązanie stosunku pracy:
  a) istota stosunku pracy,
  b) zawarcie umowy o pracę.
 2. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych:
  a) profilaktyczne badania wstępne,
  b) zapoznanie z aktami prawa wewnętrznego,
  c) prowadzenie akt osobowych,
  d) bezpieczeństwo i higiena pracy,
  e) ustalenie stażu pracy nowo zatrudnionego pracownika,
  f) obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego,
  g) obowiązki informacyjne zakładu pracy,
  h) sankcje za naruszenie prawa pracy,
  i) zatrudnianie młodocianych,
  j) praktyka absolwencka.

MODUŁ II i III

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy:
  a) wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania,
  b) istota wynagrodzenia i jego elementy składowe,
  c) termin wypłaty wynagrodzenia,
  d) ochrona wynagrodzenia za pracę,
  e) wynagrodzenie minimalne.
 2. Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń:
  a) procedura naliczania wynagrodzenia,
  b) ustalenie przychodu pracownika,
  c) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika,
  d) składka na ubezpieczenie zdrowotne,
  e) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie z urzędem skarbowym,
  f) pozostałe potrącenia obowiązkowe z wynagrodzeń,
  g) wynagrodzenie w walucie obcej,
  h) składki finansowane przez pracodawcę,
  i) składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe),
  j) składki na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FGŚP, FEP),
  k) dokumentacja związana z wynagrodzeniem pracownika,
  l) dokumentacja i opłacanie składek ZUS,
  m) dokumentacja wynagrodzeń,
  n) przykład miesięcznego rozliczenia wynagrodzeń,
  o) wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę,
  p) zasady delegowania pracowników za granicę,
  q) zasady opodatkowania wynagrodzenia za pracę w przypadku oddelegowania za granicę,
  r)zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym od przychodów z pracy uzyskanych za granicą.

MODUŁ IV

 1. Czas pracy i jego ewidencja:
  a) normy i wymiar czasu pracy,
  b) systemy czasu pracy,
  c) ewidencja czasu pracy,
  d) praca w dni świąteczne i w porze nocnej,
  e) czas pracy kadry kierowniczej,
  f) odpoczynek i przerwy w pracy,
  g) praca w godzinach nadliczbowych,
  h) istota pracy w godzinach nadliczbowych,
  i) ustalenie przekroczenia norm czasu pracy,
  j) rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.
 2. Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy:
  a) urlop wypoczynkowy,
  b) nabycie prawa, wymiar i zasady udzielania urlopu,
  c) wynagrodzenie za czas urlopu,
  d) ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  e) urlopy okolicznościowe,
  f) urlop bezpłatny,
  g) urlop wychowawczy.

MODUŁ V

 1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy:
  a) ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego,
  b) zasady obliczania wynagrodzenia (i zasiłku) za czas niezdolności do pracy,
  c) zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,
  d) ujęcie składkowe i podatkowe świadczeń za czas choroby,
  e) przykłady obliczania wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy.
 2. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom:
  a) świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  b) świadczenia związane z chorobą ubezpieczonego,
  c) świadczenia społeczne związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny,
  d) przykłady obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  e) świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

MODUŁ VI

 1. Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego. 10. Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę:
  a) ustanie stosunku pracy,
  b) ochrona stosunku pracy przed zwolnieniem,
  c) wypowiedzenie stosunku pracy,
  d) wygaśnięcie umowy o pracę,
  e) obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
  f) obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy,
  g) obowiązki związane z rozliczeniami publicznoprawnymi,
  h) pomoc pracodawcy w sprawach emerytalno-rentowych,
  i) upadłość lub likwidacja zakładu pracy.

 

 1. Podróże służbowe pracowników:
  a) krajowe podróże służbowe,
  b) zagraniczne podróże służbowe,
  c) ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
  d) ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowych, ryczałtów i ekwiwalentów samochodowych.

MODUŁ VII

 1. Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: a) charakterystyka umów cywilnoprawnych,
  b) zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  c) umowa zlecenie,
  d) umowa o dzieło,
  e) rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych,
  f) przykłady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy -zlecenia i umowy o dzieło.
 2. Program Płatnik.

MODUŁ VIII

 1. Program kadrowo-płacowy Symfonia.

* Kolejność realizowanych tematów może ulec zmianie.

 

CZAS TRWANIA: 64h

CENA: 2190zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł