Kursy I Szkolenia

CELE:

Najważniejszym założeniem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych.

ADRESACI:

Osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniżej wymienionych czynników:

 • posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, lub posiadające decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego,
 • posiadające co najmniej 2-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego,
 • mające dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • absolwenci studiów wyższych na kierunkach związanych z tematyką socjalizacji, pokrewnych, bądź takich, jak: praca socjalna, pedagogika socjalna, pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

PROGRAM:

 1. Warsztat pracy pracownika socjalnego.
 2. Etyka zawodowa i prawa człowieka.
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej.
 5. Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej.
 6. Sieć wsparcia społeczności lokalnej.
 7. Metody, oraz techniki tworzenia projektów socjalnych.
 8. Utrwalenie ogólnej wiedzy zdobytej podczas kursu pracownika socjalnego (I stopnia).

CENA: 700zł

ILOŚĆ GODZIN: 35h

ZAPEWNIAMY: 

 • kompletne materiały szkoleniowe
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł