Kursy I Szkolenia

CELE:

Najważniejszym założeniem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych. Poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez poznanie aktualnych metod i rozwiązań praktycznych w pracy z rodzinami. Zyskanie wiedzy o możliwościach pomocy w powrocie do zdrowego funkcjonowania w środowisku społecznym,  oraz wsparciu rodziny. Wybranie jednej z trzech specjalności:

 1. Praca socjalna ze społecznością lokalną
 2. Praca socjalna z osobami starszymi
 3. Praca socjalna z osobami uzależnionymi

ADRESACI:

Aby przystąpić do realizacji II stopnia w powyższym zawodzie konieczne jest posiadanie pewnych aspektów. O udział w szkoleniu mogą ubiegać się osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniżej wymienionych czynników:

 • nabyły uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (np. ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków takich, jak: politologia, psychologia, socjologia, pedagogika, nauka o rodzinie, pedagogika specjalna),
 • będące w posiadaniu decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego,
 • posiadają I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
 • odbyły co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

Wymóg posiadania  specjalizacji, o której mowa powyżej nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna lub kierunkach pokrewnych, oraz powiązanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.

PROGRAM

W zakresie przygotowania ogólnego:

 1. Projekt Socjalny
 2. Mediacje i negocjacje(rozszerzenie tematyki)
 3. Metody zarządzania w pracy socjalnej
 4. Pomoc Społeczna
 5. Wypalenie zawodowe
 6. Lokalna polityka społeczna
 7. Publiczne relacje i promocja działań w pomocy społecznej- PR
 8. Polityka Społeczna w UE, oraz działania Rady Europy w dziedzinie polityki społecznej

W zakresie przygotowania specjalistycznego:

 1. Interdyscyplinarna charakterystyka problemu
 2. Metody pracy socjalnej
 3. Hospitacje instytucji działających w obszarze specjalności
 4. Utrwalenie ogólnej wiedzy zdobytej podczas kursu pracownika socjalnego (II stopnia)

CENA: 1000zł

ILOŚĆ GODZIN: 50h

ZAPEWNIAMY: 

 • kompletne materiały szkoleniowe
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł