Uncategorized

Czas trwania kursu: 8h

Cena: 650 zł

 

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę zespołów, pracowników działów kadr i HR oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

 

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie pracy, dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej w oparciu o ostanie nowelizacje Kodeksu Pracy oraz przetwarzania danych osobowych, w szczególności na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szkolenie ma na celu pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy, w świetle  najnowszego orzecznictwa sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów związanych z rozwiązywaniem umów o pracę przez pracodawcę.

 

Program szkolenia:

 1. Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu.
 3. Stosunek pracy, jego nawiązanie i ustanie.
 4. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
 5. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
 6. Czas pracy.
 7. Urlopy pracownicze.
 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 9. Zatrudnianie młodocianych.
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 11. Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy.

 

Efekty kształcenia: zna i stosuje zasady Prawa Pracy przy zatrudnianiu i w ramach bieżącej działalności firmy.

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.