Nowości

CELE

Szkolenie pomoże podnieść kwalifikacje z zakresu tworzenia dokumentacji, obsługi rezerwacji, oraz pozwoli lepiej wypełniać obowiązki recepcjonisty. Kurs wpłynie na jakość obsługi klientów hotelowych poprzez:

 • Wypracowanie przez recepcjonistę postawy wspierającej gościa hotelowego
 • Zrozumienie różnic wynikających z kultur narodowych i umiejętne komunikowanie się z uwzględnieniem tych różnic przez pracownika recepcji
 • Zapoznanie się z zasadami efektywnej komunikacji, opartej na wzajemnym porozumieniu z gościem hotelowym
 • Otwartość na bariery komunikacyjne, oraz wdrożenie metod ich przezwyciężania w kontaktach z klientami hotelu
 • Rozwinięcie umiejętności indywidualnego podejścia do każdego gościa
 • Asertywne rozwiązywanie trudnych sytuacji spotykanych w hotelarstwie
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w procesie rozpoznawania potrzeb i oczekiwań gości hotelowych
 • Zapoznanie się z typologią gościa hotelu, oraz nabycie umiejętność doboru narzędzi wspierających komunikację z nim oraz wzajemne zrozumienie
 • Umiejętność słuchania i używania języka korzyści podczas kontaktu z gośćmi na recepcji

ADRESACI

Kurs ten stworzono dla:

 • osób planujących rozpocząć pracę w recepcji hotelowej
 • zatrudnionych w zakładach świadczących usługi noclegowe i turystyczne
 • kadry kierowniczej obiektów hotelarskich
 • pracowników recepcji hotelowej
 • menedżerów recepcji
 • właścicieli hoteli, pensjonatów
 • osób posiadających wykształcenie średnie
 • studentów/absolwentów kierunku turystyka i rekreacja, administracja, zarządzanie, oraz tych powiązanych z branżą hotelową
 • techników hotelarstwa
 • właścicieli obiektów noclegowych, pragnących pogłębić swoją wiedzę nt. standardów pracy w recepcji

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 • Przyswojenie profesjonalnej wiedzy hotelarskiej i sprawdzenie jej znajomości w praktyce
 • Podniesienie jakości świadczonych przez siebie usług
 • Nabycie większej pewności siebie w prowadzonych działaniach na recepcji hotelu
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze gości hotelowych
 • zdobycie wiedzy z zakresu m.in. podstawowych pojęć związanych z hotelarstwem, podstaw prawnych dotyczących pracy w recepcji, właściwej organizacji pracy, wizerunku osoby recepcjonisty, profesjonalnej obsługi gościa hotelowego, procedur check-in i check-out, organizacji usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim, systemów rezerwacyjnych w hotelarstwie i turystyce;
 • wykształcenie umiejętności praktycznych z zakresu obsługi gościa hotelowego i grup zorganizowanych, sporządzania niezbędnej dokumentacji, radzenia sobie w sytuacji konfliktowych, zastosowania Internetu w hotelarstwie, skutecznego oferowania usług dodatkowych dla poszczególnych gości;
 • uzyskanie lub podniesienie umiejętności zarządzania obiektem hotelarskim.

    PROGRAM

 1. Wstęp do hotelarstwa
 • organizacja pracy w dziale recepcji
 • etykieta menedżera hotelu
 • usługi hotelarskie
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie hotelowym
 • rola marketingu w działalności hotelarskiej
 1. Funkcje i znaczenie recepcji w hotelu
 • recepcja – dział tworzący początkową i często jedyną opinię o hotelu
 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • osoba recepcjonisty
 • wymagania pracodawcy – kwalifikacje, niezbędna wiedza, pożądane umiejętności
 • wygląd zewnętrzny, umundurowanie
 • standardy i wzorce zachowań
 1. Prawidłowa organizacja pracy w recepcji:
 • wieloobowiązkowość pracowników recepcji – podział na stanowiska
 • zasady współpracy z pozostałymi działami
 • prowadzenie dokumentacji
 • ewidencja – wymogi prawne obowiązku meldunkowego
 • dokumenty i formularze obowiązujące w recepcji – prawidłowy obieg
 • formułowanie pism oficjalnych wysyłanych listem, faksem, mailem
 • rezerwacja – organizacja działu lub realizacja przez recepcję
 • dostępność do oferty hotelu – kanały i źródła rezerwacji
 • rezerwacje wstępne, zapytania i rezerwacje właściwe
 • rezerwacje gwarantowane i niegwarantowane
 • system prowizji i rabatów, prawo do zniżek, programy lojalnościowe
 • realizacja usług dodatkowych
 1. Profesjonalna obsługa klienta przez telefon
 2. Psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych
 • charakterystyka typów i profili psychologicznych
 • charakterystyka potrzeb gościa
 • zachowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji gości – reklamacje, interwencje
 • stosowanie technik pracy i rozmowy z gościem zadowalających obie strony
 • „granice ustępstw”
 • techniki sugestywnej sprzedaży
 1. Etyka w zawodzie
 2. Podstawy prawne dotyczące pracy recepcji w zakładzie hotelarskim
 3. Obowiązki hotelu wynikające z Kodeksu Cywilnego, dotyczące rzeczy wniesionych do hotelu

CENA: 1090zł

ILOŚĆ GODZIN: 40h

 

ZAPEWNIAMY

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNICY OTRZYMUJĄ

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł