Projekt „Aktywna integracja drogą do sukcesu zawodowego” realizowany jest przez College Medyczny Adrian Lipa w partnerstwie ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), na podstawie umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim.

Projekt skierowany do osób w wieku 18-64 lat zamieszkujących powiat kielecki i gm. Kielce w woj. świętokrzyskim: biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy z określonym III profilem pomocy, niepełnosprawnych.  

Celem projektu jest Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 49K i 31M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu

kieleckiego i gm. Kielce poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie realizowane od 01.02.2018 do 28.02.2019 w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim i gm. Kielce.

Główne efekty projektu:

– osiągniecie postępu UP w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia przez min. 34% Uczestników Projektu

– podjęcie zatrudnienia przez: min. 30% Uczestników Projektu

Wartość projektu 939 413,00 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich 798 501,05 PLN

Aby wziąć udział w projekcie, należy dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełniony i podpisany komplet dokumentów zgłoszeniowych (ankieta rekrutacyjna wraz z oświadczeniami/zaświadczeniami).

Dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej – wówczas wymagane jest złożenie na nich podpisu w momencie uzyskania pierwszej formy wsparcia.

Ankieta rekrutacyjna dostępna jest TUTAJ (link do dokumentu) oraz w Biurze Projektu przy ul. Wesołej 19/6 (I piętro) w Kielcach, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 

KRYTERIA REKRUTACJI FORMALNE:

 • wiek: 18-64
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy z określonym III profilem pomocy
 • osoby bierne zawodowo[1], zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w z art.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r[2]
 • zamieszkiwanie: powiat kielecki i gm. Kielce w województwie świętokrzyskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Ponadto do projektu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 8 osób z wykształceniem wyższym.

Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

KRYTERIA REKRUTACJI PREMIOWANE (lista wg największej ilości punktów):

 • samotne matki wychowujące dzieci do lat 6 +3 pkt
 • osoby mające pod opieką osoby zależne +3 pkt
 • osoby bez doświadczenia zawodowego +3 pkt
 • kobiety +5pkt
 • osoby z niepełnosprawnościami ze stopniem I i II +7pkt
 • osoby powyżej 50 r.ż. +3pkt
 • osoby zamieszkujące obszar objęty rewitalizacją +7pkt
 • osoby korzystające z POPŻ +7pkt

O zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje: wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (ankieta rekrutacyjna wraz z oświadczeniami/zaświadczeniami) potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych i premiowanych. Następnie komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów i na tej podstawie przyzna odpowiednią liczbę punktów (max 55). W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wielokrotność u danej osoby nakładających się wykluczeń, pozostali z mniejszą liczbą punktów zostaną wpisani na listę rezerwową.

Wyniki o zakwalifikowaniu do projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.


[1] Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

[2] Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony); 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Każdy z uczestników może liczyć na wsparcie w następujących formach:

 1. Opracowanie i dobór odpowiedniej ścieżki reintegracji społecznej zgodnej z sytuacją społeczną i zawodową – wyk. przez psychologa- 2h/UP dla 80UP.
 2. Poradnictwo psychologiczne grupowe:

– trening interpersonalny;

– trening komunikacji

– trening autoprezentacji

– trening radzenia sobie ze stresem

– Warsztat Zarządzania Budżetem

– Warsztat dla kobiet „Negocjacje swoich praw”

– Warsztat dla  osób niepełnosprawnych „Mam prawo do”

 1. Porady prawne realizowane przez doradcę prawnego, w tym porady on-line.
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe

Opracowanie i aktualizacja IPD, ustalenie czynników utrudniających wejście lub powrót na rynek pracy, identyfikacja potrzeb, dobór szkolenia zawodowego do potrzeb Uczestników Projektu oraz ich predyspozycji i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie

 1. Grupowe Poradnictwo zawodowe

Aktywne poszukiwanie pracy prowadzone metodami aktywnymi, poruszane zagadnienia z samowiedzy (umiejętności, mocne i słabe strony, cechy osobowości, wartości życiowe, wykształcenie i doświadcz zawodowe), planowanie kariery.

 1. Indywidualne cyfrowe doradztwo zawodowe z wykorzystaniem TIK: metody poszukiwania pracy przez Internet, wysyłanie CV i LM, portale z ogłoszeniami o pracy, pomoc w korzystaniu z komputera.
 2. Szkolenia zawodowe

W ramach projektu zaplanowane zostały szkolenia o wysokim potencjale zatrudnieniowym, zgodne z potrzebami rynku województwa świętokrzyskiego i wybrane na podstawie szczegółowej analizy regionalnego rynku pracy. Uczestnicy wezmą udział w jednym z poniższych szkoleń, które przygotowywać będą do egzaminu umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji i/lub uprawnień do wykonywania danego zawodu:

– Spawacz MIG/MAG/TIG

– Magazynier z programem magazynowym, z obsługa kasy fiskalnej i wózka jezdniowego

– Malarz-tapeciarz +uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV

– Montażysta rusztowań budowlanych

– Kelner, barista +kasa fiskalna

– Opiekun osób starszych/dzieci + I pomoc przedmedyczna

– Wizaż + stylizacja paznokci + moduł z przedsiębiorczości

– Projektowanie i aranżacja ogrodów.

 1. Staże zawodowe

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy odbędą trwające 4 miesiące staże u pracodawców z województwa świętokrzyskiego. Staże dobierane będą na podstawie Indywidualnego Planu Zatrudnienia i stanowić będą kontynuację zaplanowanej ścieżki wsparcia. Wymiar czasu pracy stażysty wyniesie maksymalnie 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo.

 1. Pośrednictwo pracy

Indywidualne spotkania ze specjalistą ds. pośrednictwa pracy ukierunkowane na wsparcie w doborze odpowiedniego dla uczestnika stanowiska pracy uwzględniającego zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców, jak również kwalifikacje Uczestników, oczekiwania zawodowe sprofilowane w ramach reintegracyjnej ścieżki zawodowej
i Indywidualnego Planu Działania.

 

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu,
• stypendium szkoleniowe,
• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy i ciepły posiłek podczas szkoleń zawodowych,
• certyfikaty/zaświadczenia o nabytych kwalifikacjach/kompetencjach,
• badania lekarskie przed rozpoczęciem szkoleń i stażu zawodowego,
• stypendium stażowe.

Biuro Projektu czynne w godzinach 8:00-16:00

Wesoła 19/6 (I piętro)
25-305 Kielce

E-mail: projekty@college-med.pl
Tel. 533-910-221