Uncategorized

CELE:

Zapoznanie uczestników z praktycznymi informacjami o stosowaniu nowych przepisów oraz podwyższenie efektywności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ADRESACI: 

Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych, a także do pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych osób zajmujących się pomocą ludziom.

PROGRAM:

 1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493), kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks karny, ustawa o pomocy społecznej.
 2. Międzynarodowe akty prawne i inne dokumenty dotyczące przeciwdziałania przemocy rodzinie.
 3. Przemoc w rodzinie, zagadnienia.
 4. Rodzaje pomocy udzielane osobie dotkniętej przemocą.
 5. Niebieska Karta.
 6. Działania podejmowane w stosunku do osób doznających przemocy w rodzinie.
 7. Działania podejmowane w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 8. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

CZAS TRWANIA: 12h

CENA: 500 zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • materiały szkoleniowe
 • sale dydaktyczne
 • zaświadczenie, oraz certyfikat
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł