Nowo powstały nurt psychologii, psychologia pozytywna, o zaledwie kilkuletnich tradycjach, budzi powszechne zainteresowanie świata psychologicznego. Dzięki popularyzującej formie prezentacji wiedzy dociera do tak szerokiego kręgu odbiorców, jak dotychczas żaden z podstawowych kierunków psychologicznych. Psychologia pozytywna zwraca uwagę na mocne strony jednostki. Skupia się na tym, jak wywoływać pozytywne emocje, jak kształtować zalety i cnoty człowieka, jak ulepszać działanie „pozytywnych instytucji”, które sprzyjają rozwojowi jednostki – wszystko to po to, by wzmagać u człowieka poczucie szczęścia i czynić je nieprzemijającym.

Stale słyszymy, że dobrze jest kiedy życie jest pozytywne: kiedy mamy pozytywne relacje z innymi, pozytywną rodzinę, szkołę, pracę, biznes, kiedy pozytywnie myślimy, to jesteśmy szczęśliwi. „Szczęście” – ten nieodgadniony stan jest czymś, do czego każdy z nas dąży.  Czym w rzeczywistości jest pozytywność w naszym życiu i jaki jest jej sens? Co to znaczy być szczęśliwym?  Na czym polega pozytywność, jakie są jej możliwości, gdzie są jej granice? Co nauka o pozytywności mówi? Program ten jest odpowiedzią na niektóre z nurtujących nas wszystkich pytania.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej (w szczególności metod podnoszenia dobrostanu oraz zwiększania częstotliwości doświadczania emocji pozytywnych), a także, co najważniejsze rozwinięcie umiejętności stosowania jej praktycznie w życiu codziennym.

Psychologia pozytywna koncentruje swoją uwagę na  poszukiwaniu silnych stron i zasobów człowieka, które nadają życiu sens. Światowe i europejskie kongresy psychologii pozytywnej pokazały jak dużym zainteresowaniem cieszą się idee dobrego życia, jak wiele możemy zyskać skupiając się na tym, co dobre i piękne w człowieku, co może wykorzystywać w swoim życiu i wobec innych.

Psychologia pozytywna zachęca nas do pełnej realizacji naszego potencjału. Zdawanie sobie sprawy z posiadanych mocnych stron może nam to ułatwić. Działając w kierunku takiego rozwoju wewnętrznego budujemy sobie tym samym bazę, która pozwala nam lepiej radzić sobie z wyzwaniami, a także – jeśli wcześniej popracujemy nad zbudowaniem solidnej bazy – będzie ona nieocenionym skarbem, który pomoże nam lepiej przechodzić przez trudne życiowe momenty, gdy te się pojawią.

Każdy z nas ma inny zestaw cnót i zalet, korzystamy z nich z różną intensywnością. Mamy przeważnie swój „silny zestaw”, który warto wziąć pod uwagę planując nasze działania i cele życiowe. Czasami zdarza się, że pewne cechy nie są w nas rozwinięte tak mocno, jak byśmy chcieli, co – jeśli przeszkadza nam w szczęśliwym i wartościowym życiu – może być podstawą do chęci pracy nad nimi i wzmacniania ich.

Światowe i europejskie kongresy psychologii pozytywnej pokazały jak dużym zainteresowaniem cieszą się idee dobrego życia, jak wiele możemy zyskać skupiając się na tym, co dobre i piękne w człowieku, co może wykorzystywać w swoim życiu i wobec innych.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce, które miała miejsce w Sopocie w 2013 roku pokazała jak ogromną popularnością cieszy się psychologia pozytywna wśród polskich (i nie tylko) praktyków i naukowców oraz na jak wysokim poziomie jest reprezentowana u nas w kraju. W tym samym roku powstało również Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, którego celem jest zrzeszanie specjalistów zajmujących się teorią i praktyką psychologii pozytywnej.

Kurs skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów.  Adresatami kursu są osoby, które chcą zrealizować dwa cele:

 • uzupełnić wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym;
 • wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy zawodowej w celu polepszenia relacji oraz samopoczucia.

Kurs trwa 4 dni i liczy 24 godziny dydaktyczne (wykłady w trakcie warsztatów – 4 godziny, warsztaty – 20 godzin).

Uczestnictwo w zajęciach – aby uzyskać świadectwo ukończenia kursu konieczna jest obecność na min. 80% zajęć, (tzn. w uzasadnionych przypadkach uczestnik może opuścić nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne zajęć).
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu „Psychologii szczęścia”.

Poszczególne zagadnienia będą omawiane teoretycznie oraz ćwiczone w formie warsztatowej z prowadzącym.

Zostaną przedstawione teoretyczne podstawy psychologii pozytywnej, koncepcje i uwarunkowania szczęśliwego życia, biologiczne podstawy dobrostanu psychicznego oraz metodologia badań prowadzonych w psychologii pozytywnej. W szczególny sposób wykłady skupią się na roli emocji pozytywnych i na siłach charakteru, zasobach, które sprawiają, że odczuwamy autentyczne szczęście i czujemy radość życia. Wykłady będą wzbogacone licznymi wynikami badań, dzięki którym psychologia pozytywna zdobyła status nauki. Omówione zostaną zastosowania psychologii pozytywnej między innymi w takich dziedzinach jak zdrowie, edukacja i organizacja.  Kursanci dowiedzą się jak pozostawać w pełnym zdrowiu jak najdłużej, jak polepszyć swój stan zdrowia wykorzystując udokumentowaną i udowodnioną wiedzę psychologiczną z zakresu psychologii pozytywnej i zdrowia, a w sytuacji choroby przewlekłej, zastanowią się nad tym, jak sprawić, aby choroba nabrała sensu i nadała nowe znaczenie życiu. Słuchacze w tym dowiedzą się także, jak wprowadzić we własne życie idee pozytywnych przeformułowań, jak być bardziej optymistycznym i radosnym w życiu osobistym i zawodowym, i czy optymizmu można się nauczyć. Niezwykle ważnym tematem niniejszego bloku będą pozytywne relacje interpersonalne, zwłaszcza w bliskich związkach.

Warsztaty praktyczne mają na celu kształtowanie konkretnych umiejętności psychologicznych z zakresu stosowania interwencji psychologii pozytywnej pomocnych podczas zwalczania stresu, w utrzymaniu dobrostanu psychicznego, podniesieniu jakości życia, rozwijaniu i kształtowaniu sił charakteru, a także w podtrzymaniu zdrowia i odnosić się będzie między innymi do takich obszarów praktycznych jak edukacja, zdrowie, organizacja, praca zawodowa i rozwój osobisty.

Program kursu:

 • Wprowadzenie
  1. omówienie historyczne aspektów związanych ze szczęściem,
  2. psychologia pozytywna,
  3. korelaty szczęścia,
  4. konsekwencje pozytywnego stanu emocjonalnego i długotrwałego dobrostanu;
 • Chemia mózgu – czyli o endorfinach, dopaminie i oksytocynie
 • Endorfiny tworzą się w ruchu: szybki spacer, gimnastyka, bieganie, taniec
 • Serotonina: dwie, trzy cząstki ciemnej gorzkiej czekolady (nie mlecznej)
 • Dopamina: myślenie o tym, co nas miłego spotka, oczekiwanie ale także wiele produktów spożywczych
 • Programy zwiększania poczucia szczęścia oparte na badaniach naukowych
  1. skąd czerpać szczęście,

– Szczęście bez powodu

–  Praktykowanie szczęścia

– Fundamenty — wzięcie odpowiedzialności za swoje szczęście

– Skupienie się na rozwiązaniach

– Pogodzenie się ze sobą,

– Nie wierz we wszystko, co myślisz

 1. szczęście a osobowość,
 2. dwa filary szczęścia: pozytywne emocje i sens życia (ćwiczenie: koło życia, „diagnozujące” poziom szczęścia w kilku obszarach życia uczestników oraz pozwalające zastanowić się, w jakim obszarze chcieliby podnieść ten poziom i w jaki sposób);
 • Emocje pozytywne jako jeden ze składników poczucia szczęścia
  1. jakie są emocje pozytywne i ich funkcje,
  2. praca nad ich uświadamianiem, częstszym doświadczaniem (w formie ćwiczeń w małych grupkach),
  3. wyrażanie emocji pozytywnych (ćwiczenie w parach na przykładach z życia codziennego uczestników);
 • Jak odnaleźć sens w życiu ?

Odkrywanie własnych wartości (ćwiczenie indywidualne oparte mające na celu uświadomienie sobie własnych wartości) i celów sprzyjających szczęściu (ćwiczenie na tzw. spójne cele)

 • Regulacja emocji

Teoria oraz praktyczne zastosowanie strategii regulacji w sytuacjach, kiedy emocje panują nad nami (wykład, demonstracja różnych konsekwencji strategii regulacji emocji w formie mini-eksperymentu, ćwiczenie w podgrupach)

 • Odkrywanie mocnych stron i dlaczego to ważne
  1. Teoria cnót Seligmana
  2. Samopoznanie z wykorzystaniem uproszczonej wersji skali Values in Action
 • Optymizm/pesymizm i ich przełożenie na automotywację
  1. psychologiczne podstawy optymizmu i pesymizmu,
  2. style wyjaśniania,
  3. ćwiczenia polegające na zmianie pesymistycznego sposobu wyjaśniania porażek i sukcesów w optymistyczny
 • Na koniec – podsumowanie zajęć przez prowadzącą, pozytywna informacja zwrotna (ćwiczenie w całej grupie), podsumowanie oraz ocena zajęć przez uczestników).

             

 

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu – 100zł