Kursy I Szkolenia

Temat:

Rodzaje kontroli ZUS i ich zakres, prawa i obowiązki płatnika składek, najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów kontroli ZUS w zależności od rodzaju kontroli, postepowanie pokontrolne i odwoławcze.

Adresaci :

-kurs kierowany jest dla płatników składek,

-dla małych i dużych przedsiębiorców,

Cel kursu: Sprawdzanie prawidłowości realizowanych zadań przez płatników składek. To co interesuje inspektora kontroli, jakie sprawdza dokumenty, jakich żąda wyjaśnień, jest uzależnione od rodzaju kontroli i jej zakresu. Omówienie najczęściej spotykanych nieprawidłowości z zakresu świadczeń, podlegania ubezpieczeniom i podstawy wymiaru składek pozwoli zminimalizować ewentualne koszty. Przyswojenie znajomości zasad postępowania pokontrolnego, drogi odwoławczej, oraz zasad składania dokumentów ubezpieczeniowych po zakończeniu kontroli.

 Program :

1.Kontrole okresowe i doraźne:

 • Sytuacje które powodują zarządzenie danego rodzaju kontroli
 • Zakres przedmiotowy przeprowadzanych kontroli

2.Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania kontroli :

 • Obowiązki inspektora kontroli przed wszczęciem kontroli oraz w czasie trwania kontroli
 • Prawa podmiotu kontrolowanego
 • Prawa inspektora kontroli w czasie przeprowadzanej kontroli.
 • Sposób dokumentowania i dowodzenia ustaleń kontroli przez inspektora kontroli

3.Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli planowych w zakresie:

 • podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników
 • rozliczania świadczeń
 • nadpłat i niedopłat świadczeń

4.Cel i sposób przeprowadzania i dokumentowania ustaleń kontroli doraźnych w zakresie:

 • Zasadność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych lub podstawy wymiaru
 • Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej
 • Oględziny składników majątkowych
 • Inne np. „prawie jednoosobowa spółka z o.o.” , „iluzoryczny wspólnik”

5.Prawa i obowiązki płatnika składek po zakończeniu kontroli:

 • wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
 • prawo otrzymania decyzji administracyjnej
 • data powstania obowiązku korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • sposób korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku z ustaleniami kontroli ZUS.

Czas trwania: 4h

Cena: 400 zł (obowiązuje przy utworzeniu się grupy liczącej min. 10 osób).

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Prowadzący Dariusz Suchorowski: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Pracę rozpoczynał jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierował Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Od 2005 r. do 2020 r. pełnił w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracował z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat był również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Posiada szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

– podlegania ubezpieczeniom,

– ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,

– ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,

– przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,

– ustalanie ustawodawstwa właściwego,

– świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Posiadaną wiedzę przekazywał jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywał również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.