COMMON EUROPEAN FRAMEWORK of REFERENCE for LANGUAGES – EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

 

Poziomy biegłości językowej: SKALA OGÓLNA

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) szczegółowo określa, czego muszą nauczyć się uczący się, aby mogli posługiwać się językiem obcym do celów komunikacyjnych oraz jakie sprawności i umiejętności muszą nabyć, aby komunikacja przebiegała w sposób prawidłowy i kończyła się sukcesem.

System Opisu Kształcenia Językowego ułatwia również wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje i w różnych krajach, a więc zwiększa mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy.

System Opisu Kształcenia Językowego definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce języka, na każdym poziomie nauczania:

1. poziom podstawowy (A1, A2)
2. poziom samodzielności (B1, B2)
3. poziom biegłości (C1, C2)

W zakresie każdego poziomu kompetencji można wyróżnić po dwa podpoziomy od A1 do C2, przy czy poziom A1 to poziom najniższy, a C2 już bardzo wysoki. Skala ta stosowana jest coraz częściej przy opracowywaniu podręczników i materiałów do nauki języków obcych.

Przy ocenie biegłości językowej należy zwrócić uwagę na fakt, iż uczeń może równocześnie reprezentować różne poziomy z wymienionych poniżej zależnie od umiejętności. Na przykład, jeśli chodzi o rozumienie ze słuchu lub rozumienie tekstu może reprezentować poziom B2, natomiast jej umiejętność komunikacji może być oceniona na poziomie A2.

 

Poziom Opis
A1Breakthrough

(Beginner)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2Waystage

(Elementary/Pre-intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1Threshold

(Intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2Vantage

(upper/post-intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1Operational proficiency

(Advanced)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2Mastery

(Nearly native-speaker level)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Ceny kursów na poszczególnych poziomach:

  • Kursy 15-to godzinne: 325 zł + egzamin TELC wg aktualnego cennika

  • Kursy 60-cio godzinne: 1180 zł  + egzamin TELC wg aktualnego cennika

  • Kursy 120-to godzinne: 2240 zł + egzamin TELC wg aktualnego cennika

 

W celu odpowiedniego wyboru kursu  istnieje możliwość sprawdzenia swoje wiedzy za pomocą rozwiązania testu. Wystarczy wysłać zgłoszenie, a nasz pracownik skontaktuje się z Państwem i umówi spotkanie.

 

Ważna informacja! Kursy zostaną uruchomione przy grupie minimum  10 osób.