Drodzy Państwo abyście mogli zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy College Medyczny oferuje szkolenia bhp na najwyższym poziomie, realizowane przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

szkolenia wstępne
szkolenia okresowe (pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, kadra inżynieryjno – techniczna, pracownicy administracyjno – biurowi, pracownicy na stanowiskach robotniczych)
szkolenia z pierwszej pomocy
szkolenia ppoż.

Szkolenia mogą być organizowane u klienta lub w naszym ośrodku szkoleniowym.
Szkolenie bhp wstępne – przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace, przeprowadzane jest w formie instruktarzu i obejmuje:szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”

Szkolenie bhp okresowe – szkolenie to odbywają:

osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy)

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca
u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenia okresowe odbywają osoby:

nie rzadziej niż raz na 3 lata – na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku

nie rzadziej niż raz na 5 lat – osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami,
w szczególności kierownicy wydziałów, mistrzowie i brygadziści, projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.
Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

*Cennik usług szkoleń BHP i PPOŻ w zakładce DOZÓR BHP dla firm

*Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte